శివ శ్లోకం తెలుగు లో

Shiva Shloka in Telugu శివ శ్లోకం వందే దేవ ఉమా పతిం సురగురుం వందే జగత్ కారణం వందే పన్నాగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జన ఆశ్రయం చ వరదం వందే శివ శంకరం Shiva Shloka in Telugu Video Shiva Shloka in Telugu PDF Download Shiva Shloka in Telugu PDF for great […]

విష్ణు స్తోత్రం తెలుగు లో

Vishnu Stotram in Telugu విష్ణు స్తోత్రం అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 || సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవా‌உహం న మామకీనస్త్వమ్ | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 || ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే | దృష్టే భవతి ప్రభవతి న […]

సరస్వతీ స్తోత్రం తెలుగు లో

Saraswati Stotram in Telugu సరస్వతీ స్తోత్రం యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా […]

గురుపాదుకా స్తోత్రం తెలుగు లో

Gurupaduka Stotram in Telugu గురుపాదుకా స్తోత్రం అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 2 || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 3 || నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః […]

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Stotram in Telugu దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం ఙ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి || చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా […]

సూర్య సహస్రనామం తెలుగు లో

Surya Sahasranamam in Telugu సూర్య సహస్రనామం ॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥ సుమన్తురువాచ మాఘే మాసి సితే పక్షే సప్తమ్యాఙ్కురునన్దన । నిరాహారో రవిమ్భక్త్యా పూజయేద్విధినా నృప ॥ ౧॥ పూర్వోక్తేన జపేజ్జప్యన్దేవస్య పురతః స్థితః । శుద్ధైకాగ్రమనా రాజఞ్జితక్రోధో జితేన్ద్రియః ॥ ౨॥ శతానీక ఉవాచ కేన మన్త్రేణ జప్తేన దర్శనం భగవాన్వ్రజేత్ । స్తోత్రేణ వాపి సవితా తన్మే కథయ సువ్రత ॥ ౩॥ సుమన్తురువాచ స్తుతో నామసహస్రేణ యదా భక్తిమతా మయా […]

శివ సహస్రనామం తెలుగు లో

Shiva Sahasranamam in Telugu శివ సహస్రనామం ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోஉర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః […]

శ్రీ లలితా సహస్రనామం తెలుగు లో

Lalitha Sahasranamam in Telugu శ్రీ లలితా సహస్రనామం ॥ శ్రీలలితాసహస్రనామావలీ ॥ ॥ ధ్యానమ్ ॥ సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ । పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ॥ అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ । అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ । సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥ సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం సమన్దహసితేక్షణాం […]

విష్ణు సహస్రనామం తెలుగు లో

Vishnu Sahasranamam in Telugu విష్ణు సహస్రనామం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || 1 || యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 3 || వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో […]

గణపతి స్తోత్రం తెలుగు లో

Ganapati Stotram in Telugu గణపతి స్తోత్రం వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 || […]