అర్గలా స్తోత్రం తెలుగు లో

Argala Stotram in Telugu

అర్గలా స్తోత్రం

ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి |
జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || 1 ||

జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || 2 ||

మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 3 ||

మహిషాసురనిర్నాశి భక్తానాం సుఖదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 4 ||

ధూమ్రనేత్రవధే దేవి ధర్మకామార్థదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 5 ||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 6 ||

నిశుంభశుంభనిర్నాశి త్రైలోక్యశుభదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 7 ||

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 8 ||

అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 9 ||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చాపర్ణే దురితాపహే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 10 ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 11 ||

చండికే సతతంయుద్ధేజయంతి పాపనాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 12 ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 13 ||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి విపులాం శ్రియమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 14 ||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 15 ||

సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 16 ||

విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతంచ మాం కురు |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 17 ||

దేవి ప్రచండదోర్దండదైత్యదర్పనిషూదిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 18 ||

ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 19 ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంసుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 20 ||

కృష్ణేనసంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా సదాంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 21 ||

హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 22 ||

ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 23 ||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 24 ||

భార్యాం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 25 ||

తారిణి దుర్గసంసారసాగరస్యాచలోద్భవే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 26 ||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః |
సప్తశతీం సమారాధ్య వరమాప్నోతి దుర్లభమ్ || 27 ||

Argala Stotram in Telugu Video

Argala Stotram in Telugu PDF

Download Argala Stotram in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.