దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Stotram in Telugu దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం ఙ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి || చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా […]

సూర్య సహస్రనామం తెలుగు లో

Surya Sahasranamam in Telugu సూర్య సహస్రనామం ॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥ సుమన్తురువాచ మాఘే మాసి సితే పక్షే సప్తమ్యాఙ్కురునన్దన । నిరాహారో రవిమ్భక్త్యా పూజయేద్విధినా నృప ॥ ౧॥ పూర్వోక్తేన జపేజ్జప్యన్దేవస్య పురతః స్థితః । శుద్ధైకాగ్రమనా రాజఞ్జితక్రోధో జితేన్ద్రియః ॥ ౨॥ శతానీక ఉవాచ కేన మన్త్రేణ జప్తేన దర్శనం భగవాన్వ్రజేత్ । స్తోత్రేణ వాపి సవితా తన్మే కథయ సువ్రత ॥ ౩॥ సుమన్తురువాచ స్తుతో నామసహస్రేణ యదా భక్తిమతా మయా […]

శివ సహస్రనామం తెలుగు లో

Shiva Sahasranamam in Telugu శివ సహస్రనామం ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోஉర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః […]

శ్రీ లలితా సహస్రనామం తెలుగు లో

Lalitha Sahasranamam in Telugu శ్రీ లలితా సహస్రనామం ॥ శ్రీలలితాసహస్రనామావలీ ॥ ॥ ధ్యానమ్ ॥ సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ । పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ॥ అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ । అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ । సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥ సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం సమన్దహసితేక్షణాం […]

విష్ణు సహస్రనామం తెలుగు లో

Vishnu Sahasranamam in Telugu విష్ణు సహస్రనామం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || 1 || యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 3 || వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో […]

శివ భజనలు తెలుగు లో

Shiva Bhajan in Telugu శివ భజనలు ఓం శివ ఓం శివ పరాత్పర శివ ఓం కార శివ తవ శరణం నమామి శంకర భజామి శంకర ఉమా మహేశ్వర తవ శరణం గౌరీ శంకర శంభో శంకర సాంబ సదాశివ తవ శరణం Shiva Bhajan in Telugu Video Shiva Bhajan in Telugu PDF Download Shiva Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success […]

మీరా భజనలు తెలుగు లో

Meera Bhajan in Telugu మీరా భజనలు రామ నామ తారకం సదా భాజోరె సదా భాజోరె, సదా జపోరె రామ రామ రామ జయ, కోదండ రామ రామ రామ రామ జయ, కల్యాణ రామ రామ రామ రామ జయ, పట్టాభి రామ రామ రామ రామ జయ, కౌశల్య రామ కృష్ణ నామ కీర్తనం సదా భాజోరె సదా భాజోరె, సదా జపోరె కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ గోపీ వల్లభ కృష్ణ […]

గణేశ భజనలు తెలుగు లో

Ganesh Bhajan in Telugu గణేశ భజనలు జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహిమాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్షమాం శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ పాహిమాం శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్షమాం Ganesh Bhajan in Telugu Video Ganesh Bhajan in Telugu PDF Download Ganesh Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and […]

రామ భజనలు తెలుగు లో

Ram Bhajan in Telugu రామ భజనలు రామ రామ రామ రామ, రామ నామ తారకం రామ కృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తి దాయకం జానకీ మనోహరం సర్వలోక నాయకం శంకరాది సేవ్య మాన దివ్య నామ వైభవం Ram Bhajan in Telugu Video Ram Bhajan in Telugu PDF Download Ram Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

ఆంజనేయ భజనలు తెలుగు లో

Hanuman Bhajan in Telugu ఆంజనేయ భజనలు వీర మారుతి, గంభీర మారుతీ (2) రామ మారుతీ, అతిప్రేమ మారుతీ (వీర) గీత మారుతి, సంగీత మారుతీ (2) యోగ మారుతి, అనురాగ మారుతీ (వీర) దూత మారుతి, రామదూత మారుతీ (2) ధీర మారుతి, అతిధీర మారుతీ (వీర) రూప మారుతి, స్వరూప మారుతీ (2) దివ్య మారుతి, అతిదివ్య మారుతీ (వీర) భక్త మారుతి, పరమభక్త మారుతీ (2) జీవ మారుతి, సంజీవ మారుతీ […]