సాయిబాబా భజనలు తెలుగు లో

Sai Baba Bhajan in Telugu సాయిబాబా భజనలు అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై || ఓం శ్రీ సాయి నథాయే నమః || Sai Baba Bhajan in Telugu Video Sai Baba Bhajan in Telugu PDF Download Sai Baba Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

కృష్ణ భజనలు తెలుగు లో

Krishna Bhajan in Telugu కృష్ణ భజనలు గోవింద బోలో హరి గోపాల బోలో | రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో || గోపాల గోపాలా రే ప్యారే నంద లాల | ప్యారే నందలాల మోహన మురళీ వాల || Krishna Bhajan in Telugu Video Krishna Bhajan in Telugu PDF Download Krishna Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your […]

మాతా భజనలు తెలుగు లో

Mata Bhajan in Telugu మాతా భజనలు అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి | ఆది పరాశక్తి పాలయమాం || త్రిపుర సుందరి రాజ రాజేశ్వరి | త్రిభువనేశ్వరి పాలయమాం || కంచి కామాక్షి మధుర మీనాక్షి | కాశీ విశాలాక్షి పాలయమాం || మంజు భాషిణి మంద హాసిని | ఇందు శేఖరి పాలయమాం || Mata Bhajan in Telugu Video Mata Bhajan in Telugu PDF Download Mata Bhajan in Telugu […]

శని చాలీసా తెలుగు లో

Shani Chalisa in Telugu శని చాలీసా దోహా: శ్రీ శనైశ్చర దేవజీ, సునహు శ్రవణ మమ టేర కోటి విఘ్ననాశక ప్రభో, కరో న మమ హిత బేర సోరఠా తవ అస్తుతి హే నాథ, జోరి జుగల కర కరత హౌ కరియే మోహి సనాథ, విఘ్నహరన హే రవి సువన చౌపాయీ శనిదేవ మై సుమిరౌ తోహి, విద్యాబుద్ధి జ్ఞాన దో మోహీ తుమ్హరో నామ అనేక బఖానౌ, క్షుద్ర బుద్ధి మై […]

శివ చాలీసా తెలుగు లో

Shiv Chalisa in Telugu శివ చాలీసా దోహా జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన । కహత అయోధ్యాదాస తుమ దేఉ అభయ వరదాన ॥ జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా । సదా కరత సన్తన ప్రతిపాలా ॥ భాల చన్ద్రమా సోహత నీకే । కానన కుణ్డల నాగ ఫనీ కే ॥ అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే । ముణ్డమాల తన క్షార లగాయే ॥ వస్త్ర ఖాల బాఘమ్బర […]

దుర్గా చాలీసా తెలుగు లో

Durga Chalisa in Telugu దుర్గా చాలీసా నమో నమో దుర్గే సుఖ కరణి నమో నమో అంబే దుహ్ఖ హారాని నిరంకర హాయ్ జ్యోతి తుమ్హారీ తిహుఉన్ లోక ఫిలి ఉజియరి శశి లీలత ముఖ మహా విశాల నేత్ర లాల భ్రికుతి వికారాల రుఉప మాటు కో అధిక సుహావే దర్శ కరత జన అతి సుఖ పేవ్ తుమ సంసార శక్తి లయ కిన పాలనా హేతు అన్న ధన దిన అన్నపురణ […]