శివ శ్లోకం తెలుగు లో

Shiva Shloka in Telugu శివ శ్లోకం వందే దేవ ఉమా పతిం సురగురుం వందే జగత్ కారణం వందే పన్నాగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జన ఆశ్రయం చ వరదం వందే శివ శంకరం Shiva Shloka in Telugu Video Shiva Shloka in Telugu PDF Download Shiva Shloka in Telugu PDF for great […]

గణపతి స్తోత్రం తెలుగు లో

Ganapati Stotram in Telugu గణపతి స్తోత్రం వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 || […]

అర్గలా స్తోత్రం తెలుగు లో

Argala Stotram in Telugu అర్గలా స్తోత్రం ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || 1 || జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ | దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || 2 || మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః | రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 3 || […]

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం తెలుగు లో

Ashtalakshmi Stotram in Telugu అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే  మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే |  పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే  జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే  క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత […]

నవగ్రహ స్తోత్రం తెలుగు లో

Navagraha Stotram in Telugu నవగ్రహ స్తోత్రం జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ | తమోరియం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ||1|| దథిశఙ్ఞ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్-మకుట భూషణమ్ ||2|| ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ | కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ||3|| ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ | సౌమ్యం సత్వ గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ||4|| దేవానాం […]

శివ స్తోత్రం తెలుగు లో

Shiva Stotram in Telugu శివ స్తోత్రం జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేఽవలమ్బ్య లమ్బితాం భుజఙ్గతుఙ్గమాలికామ్ । డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చణ్డతాణ్డవం తనోతు నః శివః శివమ్ ॥ 1॥ జటాకటాహసమ్భ్రమభ్రమన్నిలిమ్పనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని । ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచన్ద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2॥ ధరాధరేన్ద్రనన్దినీవిలాసబన్ధుబన్ధుర స్ఫురద్దిగన్తసన్తతిప్రమోదమానమానసే । కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగమ్బరే(క్వచిచ్చిదమ్బరే) మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3॥ జటాభుజఙ్గపిఙ్గలస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదమ్బకుఙ్కుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే । మదాన్ధసిన్ధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4॥ సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూలిధోరణీ విధూసరాఙ్ఘ్రిపీఠభూః । భుజఙ్గరాజమాలయా […]

కనకధార స్తోత్రం తెలుగు లో

Kanakadhara Stotram in Telugu కనకధార స్తోత్రం అంగం హరే పులక భూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమలం | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగ లీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః || ముగ్ధా మూహుర్విదధతి వదనే మురారే ప్రేమాత్రపప్రాణిహితాని గతాగతాని | మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహేత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాహ్  || అమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదా ముకుందం ఆనందకందామని మేషమనంగతంత్రం | ఆకేకర  స్టిత్థకని నికపక్ష్మ నేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగసయనంగనాయ || […]

మాతా శ్లోకం తెలుగు లో

Mata Shloka in Telugu మాతా శ్లోకం యా దేవీ సర్వభూతేశు మాతృరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||యా దేవీ సర్వభూతేశు శక్తిరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||యా దేవీ సర్వభూతేశు శాంతిరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || Mata Shloka in Telugu Video Mata Shloka in Telugu PDF Download Mata Shloka in Telugu PDF for great […]

సరస్వతీ శ్లోకం తెలుగు లో

Saraswati Shloka in Telugu సరస్వతీ శ్లోకం సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || Saraswati Shloka in Telugu Video Saraswati Shloka in Telugu PDF Download Saraswati Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Shloka in Telugu దక్షిణామూర్తి శ్లోకం గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః || Dakshinamurthy Shloka in Telugu Video Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF Download Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.