అయ్యప్ప స్వామి హారతి తెలుగు లో

Ayyappa Swamy Aarti in Telugu

అయ్యప్ప స్వామి హారతి

శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం..

శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం..

గురుదేవ మంగళం సద్గురుదేవ మంగళం..

గజాననాయ మంగళం షడాననాయ మంగళం..

శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం..

శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం..

రాజరామ మంగళం శ్రీ వేణు కృష్ణ మంగళం..

సీతారామ మంగళం శ్రీ రాధే శ్యామ మంగళం..

శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం..

శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం..

ఆనందం మంగళం పరమానందం మంగళం..

సదానంద మంగళం చిదానంద మంగళం..

శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం..

శంకరీ మనోహరయా శాశ్వతాయ మంగళం..

Ayyappa Swamy Aarti in Telugu Video

Ayyappa Swamy Aarti in Telugu PDF

Download Ayyappa Swami Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.