శివ భజనలు తెలుగు లో

Shiva Bhajan in Telugu శివ భజనలు ఓం శివ ఓం శివ పరాత్పర శివ ఓం కార శివ తవ శరణం నమామి శంకర భజామి శంకర ఉమా మహేశ్వర తవ శరణం గౌరీ శంకర శంభో శంకర సాంబ సదాశివ తవ శరణం Shiva Bhajan in Telugu Video Shiva Bhajan in Telugu PDF Download Shiva Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success […]

మీరా భజనలు తెలుగు లో

Meera Bhajan in Telugu మీరా భజనలు రామ నామ తారకం సదా భాజోరె సదా భాజోరె, సదా జపోరె రామ రామ రామ జయ, కోదండ రామ రామ రామ రామ జయ, కల్యాణ రామ రామ రామ రామ జయ, పట్టాభి రామ రామ రామ రామ జయ, కౌశల్య రామ కృష్ణ నామ కీర్తనం సదా భాజోరె సదా భాజోరె, సదా జపోరె కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ గోపీ వల్లభ కృష్ణ […]

గణేశ భజనలు తెలుగు లో

Ganesh Bhajan in Telugu గణేశ భజనలు జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహిమాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్షమాం శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ పాహిమాం శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్షమాం Ganesh Bhajan in Telugu Video Ganesh Bhajan in Telugu PDF Download Ganesh Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and […]

రామ భజనలు తెలుగు లో

Ram Bhajan in Telugu రామ భజనలు రామ రామ రామ రామ, రామ నామ తారకం రామ కృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తి దాయకం జానకీ మనోహరం సర్వలోక నాయకం శంకరాది సేవ్య మాన దివ్య నామ వైభవం Ram Bhajan in Telugu Video Ram Bhajan in Telugu PDF Download Ram Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

ఆంజనేయ భజనలు తెలుగు లో

Hanuman Bhajan in Telugu ఆంజనేయ భజనలు వీర మారుతి, గంభీర మారుతీ (2) రామ మారుతీ, అతిప్రేమ మారుతీ (వీర) గీత మారుతి, సంగీత మారుతీ (2) యోగ మారుతి, అనురాగ మారుతీ (వీర) దూత మారుతి, రామదూత మారుతీ (2) ధీర మారుతి, అతిధీర మారుతీ (వీర) రూప మారుతి, స్వరూప మారుతీ (2) దివ్య మారుతి, అతిదివ్య మారుతీ (వీర) భక్త మారుతి, పరమభక్త మారుతీ (2) జీవ మారుతి, సంజీవ మారుతీ […]

సాయిబాబా భజనలు తెలుగు లో

Sai Baba Bhajan in Telugu సాయిబాబా భజనలు అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై || ఓం శ్రీ సాయి నథాయే నమః || Sai Baba Bhajan in Telugu Video Sai Baba Bhajan in Telugu PDF Download Sai Baba Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

కృష్ణ భజనలు తెలుగు లో

Krishna Bhajan in Telugu కృష్ణ భజనలు గోవింద బోలో హరి గోపాల బోలో | రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో || గోపాల గోపాలా రే ప్యారే నంద లాల | ప్యారే నందలాల మోహన మురళీ వాల || Krishna Bhajan in Telugu Video Krishna Bhajan in Telugu PDF Download Krishna Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your […]

మాతా భజనలు తెలుగు లో

Mata Bhajan in Telugu మాతా భజనలు అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి | ఆది పరాశక్తి పాలయమాం || త్రిపుర సుందరి రాజ రాజేశ్వరి | త్రిభువనేశ్వరి పాలయమాం || కంచి కామాక్షి మధుర మీనాక్షి | కాశీ విశాలాక్షి పాలయమాం || మంజు భాషిణి మంద హాసిని | ఇందు శేఖరి పాలయమాం || Mata Bhajan in Telugu Video Mata Bhajan in Telugu PDF Download Mata Bhajan in Telugu […]