శని చాలీసా తెలుగు లో

Shani Chalisa in Telugu శని చాలీసా దోహా: శ్రీ శనైశ్చర దేవజీ, సునహు శ్రవణ మమ టేర కోటి విఘ్ననాశక ప్రభో, కరో న మమ హిత బేర సోరఠా తవ అస్తుతి హే నాథ, జోరి జుగల కర కరత హౌ కరియే మోహి సనాథ, విఘ్నహరన హే రవి సువన చౌపాయీ శనిదేవ మై సుమిరౌ తోహి, విద్యాబుద్ధి జ్ఞాన దో మోహీ తుమ్హరో నామ అనేక బఖానౌ, క్షుద్ర బుద్ధి మై […]

శివ చాలీసా తెలుగు లో

Shiv Chalisa in Telugu శివ చాలీసా దోహా జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన । కహత అయోధ్యాదాస తుమ దేఉ అభయ వరదాన ॥ జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా । సదా కరత సన్తన ప్రతిపాలా ॥ భాల చన్ద్రమా సోహత నీకే । కానన కుణ్డల నాగ ఫనీ కే ॥ అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే । ముణ్డమాల తన క్షార లగాయే ॥ వస్త్ర ఖాల బాఘమ్బర […]

దుర్గా చాలీసా తెలుగు లో

Durga Chalisa in Telugu దుర్గా చాలీసా నమో నమో దుర్గే సుఖ కరణి నమో నమో అంబే దుహ్ఖ హారాని నిరంకర హాయ్ జ్యోతి తుమ్హారీ తిహుఉన్ లోక ఫిలి ఉజియరి శశి లీలత ముఖ మహా విశాల నేత్ర లాల భ్రికుతి వికారాల రుఉప మాటు కో అధిక సుహావే దర్శ కరత జన అతి సుఖ పేవ్ తుమ సంసార శక్తి లయ కిన పాలనా హేతు అన్న ధన దిన అన్నపురణ […]

హనుమాన్ చాలిసా తెలుగు లో

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu తెలుగులో హనుమాన్ చాలిసా దోహాశ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ || ధ్యానమ్గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం […]