శాంతి మంత్రం తెలుగు లో

Shanti Mantra in Telugu శాంతి మంత్రం ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై | తేజస్వి నావధీతమస్తు మా విద్విషావహై || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః || Shanti Mantra in Telugu Video Shanti Mantra in Telugu PDF Download Shanti Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

లక్ష్మీ మంత్రం తెలుగు లో

Lakshmi Mantra in Telugu లక్ష్మీ మంత్రం సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్రసహోదరి హేమమయే | మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుళభాషిణి వేదనుతే || పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే | జయ జయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || Lakshmi Mantra in Telugu Video Lakshmi Mantra in Telugu PDF Download Lakshmi Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and […]

గురు మంత్రం తెలుగు లో

Guru Mantra in Telugu గురు మంత్రం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః Guru Mantra in Telugu Video Guru Mantra in Telugu PDF Download Guru Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

దుర్గా మంత్రం తెలుగు లో

Durga Mantra in Telugu దుర్గా మంత్రం సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే ॥ Durga Mantra in Telugu Video Durga Mantra in Telugu PDF Download Durga Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

సరస్వతీ మంత్రం తెలుగు లో

Saraswati Mantra in Telugu సరస్వతీ మంత్రం యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్ర వస్త్రావృతా యా వీణా వరదండ మండితకరాయా శ్వేత పద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతి భిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా || Saraswati Mantra in Telugu Video Saraswati Mantra in Telugu PDF Download Saraswati Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success […]

గణేశ మంత్రం తెలుగు లో

Ganesh Mantra in Telugu గణేశ మంత్రం వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభానిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా Ganesh Mantra in Telugu Video Ganesh Mantra in Telugu PDF Download Ganesh Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.