మహా మృత్యుంజయ మంత్రం తెలుగు లో

Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu మహా మృత్యుంజయ మంత్రం ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనంఉరువరుకమివ బబన్ధనత్ మ్రుతోర్ ముక్షియ మమ్రుతాట్ Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu Video Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu PDF Download Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

గాయత్రీ మంత్రం తెలుగు లో

Gayatri Mantra in Telugu గాయత్రీ మంత్రం ఓం భూర్బువస్సువః తత్సవితుర్వ రేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ । Gayatri Mantra in Telugu Video Gayatri Mantra in Telugu PDF Download Gayatri Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.