సూర్య సహస్రనామం తెలుగు లో

Surya Sahasranamam in Telugu సూర్య సహస్రనామం ॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥ సుమన్తురువాచ మాఘే మాసి సితే పక్షే సప్తమ్యాఙ్కురునన్దన । నిరాహారో రవిమ్భక్త్యా పూజయేద్విధినా నృప ॥ ౧॥ పూర్వోక్తేన జపేజ్జప్యన్దేవస్య పురతః స్థితః । శుద్ధైకాగ్రమనా రాజఞ్జితక్రోధో జితేన్ద్రియః ॥ ౨॥ శతానీక ఉవాచ కేన మన్త్రేణ జప్తేన దర్శనం భగవాన్వ్రజేత్ । స్తోత్రేణ వాపి సవితా తన్మే కథయ సువ్రత ॥ ౩॥ సుమన్తురువాచ స్తుతో నామసహస్రేణ యదా భక్తిమతా మయా […]

శివ సహస్రనామం తెలుగు లో

Shiva Sahasranamam in Telugu శివ సహస్రనామం ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోஉర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః […]

శ్రీ లలితా సహస్రనామం తెలుగు లో

Lalitha Sahasranamam in Telugu శ్రీ లలితా సహస్రనామం ॥ శ్రీలలితాసహస్రనామావలీ ॥ ॥ ధ్యానమ్ ॥ సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ । పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ॥ అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ । అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ । సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥ సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం సమన్దహసితేక్షణాం […]

విష్ణు సహస్రనామం తెలుగు లో

Vishnu Sahasranamam in Telugu విష్ణు సహస్రనామం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || 1 || యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ | పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 3 || వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే | నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో […]