శివ శ్లోకం తెలుగు లో

Shiva Shloka in Telugu శివ శ్లోకం వందే దేవ ఉమా పతిం సురగురుం వందే జగత్ కారణం వందే పన్నాగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్త జన ఆశ్రయం చ వరదం వందే శివ శంకరం Shiva Shloka in Telugu Video Shiva Shloka in Telugu PDF Download Shiva Shloka in Telugu PDF for great […]

మాతా శ్లోకం తెలుగు లో

Mata Shloka in Telugu మాతా శ్లోకం యా దేవీ సర్వభూతేశు మాతృరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||యా దేవీ సర్వభూతేశు శక్తిరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||యా దేవీ సర్వభూతేశు శాంతిరూపేణ సంస్థితః |నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || Mata Shloka in Telugu Video Mata Shloka in Telugu PDF Download Mata Shloka in Telugu PDF for great […]

సరస్వతీ శ్లోకం తెలుగు లో

Saraswati Shloka in Telugu సరస్వతీ శ్లోకం సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || Saraswati Shloka in Telugu Video Saraswati Shloka in Telugu PDF Download Saraswati Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Shloka in Telugu దక్షిణామూర్తి శ్లోకం గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః || Dakshinamurthy Shloka in Telugu Video Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF Download Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

దేవీ శ్లోకం తెలుగు లో

Devi Shloka in Telugu దేవీ శ్లోకం సర్వ మంగళ మాంగల్యే  శివే సర్వార్థ సాధికే | శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే || Devi Shloka in Telugu Video Devi Shloka in Telugu PDF Download Devi Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

శ్రీ గణేశ శ్లోకం తెలుగు లో

Ganesh Shloka in Telugu శ్రీ గణేశ శ్లోకం ఓం గం గణపతయే నమో నమః శ్రీ సిద్ధివినాయక నమో నమః అష్ట వినాయక నమో నమః గణపతి బప్పా మోరియా Ganesh Shloka in Telugu Video Ganesh Shloka in Telugu PDF Download Ganesh Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.