విష్ణు స్తోత్రం తెలుగు లో

Vishnu Stotram in Telugu విష్ణు స్తోత్రం అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 || సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవా‌உహం న మామకీనస్త్వమ్ | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 || ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే | దృష్టే భవతి ప్రభవతి న […]

సరస్వతీ స్తోత్రం తెలుగు లో

Saraswati Stotram in Telugu సరస్వతీ స్తోత్రం యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా […]

గురుపాదుకా స్తోత్రం తెలుగు లో

Gurupaduka Stotram in Telugu గురుపాదుకా స్తోత్రం అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 2 || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 3 || నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః […]

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Stotram in Telugu దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం ఙ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి || చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా […]

గణపతి స్తోత్రం తెలుగు లో

Ganapati Stotram in Telugu గణపతి స్తోత్రం వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 || […]

అర్గలా స్తోత్రం తెలుగు లో

Argala Stotram in Telugu అర్గలా స్తోత్రం ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || 1 || జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ | దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || 2 || మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః | రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 3 || […]

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం తెలుగు లో

Ashtalakshmi Stotram in Telugu అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే  మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే |  పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే  జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే  క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత […]

నవగ్రహ స్తోత్రం తెలుగు లో

Navagraha Stotram in Telugu నవగ్రహ స్తోత్రం జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ | తమోరియం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ||1|| దథిశఙ్ఞ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్-మకుట భూషణమ్ ||2|| ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ | కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ||3|| ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ | సౌమ్యం సత్వ గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ||4|| దేవానాం […]

శివ స్తోత్రం తెలుగు లో

Shiva Stotram in Telugu శివ స్తోత్రం జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేఽవలమ్బ్య లమ్బితాం భుజఙ్గతుఙ్గమాలికామ్ । డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చణ్డతాణ్డవం తనోతు నః శివః శివమ్ ॥ 1॥ జటాకటాహసమ్భ్రమభ్రమన్నిలిమ్పనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని । ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచన్ద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2॥ ధరాధరేన్ద్రనన్దినీవిలాసబన్ధుబన్ధుర స్ఫురద్దిగన్తసన్తతిప్రమోదమానమానసే । కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగమ్బరే(క్వచిచ్చిదమ్బరే) మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3॥ జటాభుజఙ్గపిఙ్గలస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదమ్బకుఙ్కుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే । మదాన్ధసిన్ధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4॥ సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూలిధోరణీ విధూసరాఙ్ఘ్రిపీఠభూః । భుజఙ్గరాజమాలయా […]

కనకధార స్తోత్రం తెలుగు లో

Kanakadhara Stotram in Telugu కనకధార స్తోత్రం అంగం హరే పులక భూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమలం | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగ లీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః || ముగ్ధా మూహుర్విదధతి వదనే మురారే ప్రేమాత్రపప్రాణిహితాని గతాగతాని | మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహేత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాహ్  || అమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదా ముకుందం ఆనందకందామని మేషమనంగతంత్రం | ఆకేకర  స్టిత్థకని నికపక్ష్మ నేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగసయనంగనాయ || […]