దక్షిణామూర్తి శ్లోకం తెలుగు లో

Dakshinamurthy Shloka in Telugu

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం

గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||

Dakshinamurthy Shloka in Telugu Video

Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF

Download Dakshinamurthy Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.