దేవీ శ్లోకం తెలుగు లో

Devi Shloka in Telugu

దేవీ శ్లోకం

సర్వ మంగళ మాంగల్యే  శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే ||

Devi Shloka in Telugu Video

Devi Shloka in Telugu PDF

Download Devi Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.