దుర్గా చాలీసా తెలుగు లో

Durga Chalisa in Telugu

దుర్గా చాలీసా

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరణి
నమో నమో అంబే దుహ్ఖ హారాని
నిరంకర హాయ్ జ్యోతి తుమ్హారీ
తిహుఉన్ లోక ఫిలి ఉజియరి
శశి లీలత ముఖ మహా విశాల
నేత్ర లాల భ్రికుతి వికారాల
రుఉప మాటు కో అధిక సుహావే
దర్శ కరత జన అతి సుఖ పేవ్
తుమ సంసార శక్తి లయ కిన
పాలనా హేతు అన్న ధన దిన
అన్నపురణ హుఇ జగ పల
తుమ హాయ్ అది సుందరి బాల
ప్ర్లయకల సబ నాశన హరి
తుమ గురి శివ శంకర ప్యారి
శివ యోగి తుమారే గుణ గవెన్
బ్రహ్మ విష్ణు తుమ్హేన్ నిత ధ్యవెన్
రుఉప సరస్వతి కో తుమ ధర
దే సుబుద్ధి రిషి మునిన ఉబర
ధరాయో రుఉప నరసింహ కో అంబ
ప్రగట భై ఫాద కర ఖంబ
రక్షా కరి ప్రహలాడ బచాయో
హిరనకుష కో స్వర్గ పతయో
లక్ష్మి రుఉప ధర జగ మహిన్
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహి
క్షిరసిందు మెన్ కరత విలస
దయ సింధు డిజై మన ఆస
హింగాలజ మెన్ తుమ్హిన్ భవాని
మహిమ అమిత న జత బఖని
మాతంగి ఆరు ధూమవతి మాట
భువనేశ్వరి బాగల సుఖదట
శ్రీ భైరవ తర జగ తరిని
చ్చిన్న భళా భావ దుహ్ఖ నివారిణి
కేహరి వాహన సోహ భవాని
లాంగుర విర చలత ఆగవని
కర మెన్ ఖప్పర ఖద్గా విరాజే
జకో దేఖ కల దార భజే
సోహే అస్త్ర ఔరా త్రిశూల
జాతే ఉత్త శత్రు హియ శుఉల
నగర కోటి మెన్ తుమ్హిన్ విరాజత
తిహుఉన్ లోక మెన్ దంక బజత
శుమ్భ నిశుమ్భ దానవ తుమ మరే
రక్త బీజ శంఖాన సంహారే
మహిషాసుర న్రిప అతి అభిమాని
జేహి అధ భర మహి ఆకులని
రుఉప కరల కాలిక ధర
సేన సహిత తుమ తిహి సంహర
పరి గాధ సంతాన పర జబ జబ
భై సహాయ మాటు తుమ టాబ టాబ
అమరాపురి ఆరు బసవ లోక
టాబ మహిమ సబ రహే అశోక
జ్వాల మెన్ హాయ్ జ్యోతి తుమ్హారీ
తుమ్హేన్ సద పుఉజేన్ నారా నారి
ప్రేమ భక్తీ సే జో యష గావే
దుహ్ఖ దారిద్ర నికట నహిన్ అవే
ధ్యావే తుమ్హేన్ జో నారా మన లై
జన్మ మరణ తాకు చ్చుతి జై
జోగి సుర ముని కహత పుకరి
యోగ న హో బిన శక్తి తుమ్హారీ
శంకర అచరజ తప కినో
కామా ఆరు క్రోధ జితి సబ లీనో
నిశిదిన ధ్యాన దారో శంకర కో
కాహు కల నహిన్ సుమిరో తుమకో
శక్తి రుఉప కో మర్మ న పయో
శక్తి గై టాబ మన పచ్చతాయో
శరణాగత హుఇ కీర్తి బఖని
జయ జయ జయ జగదంబ భవాని
భై ప్రసన్న అది జగదంబ
ది శక్తి నహిన్ కిన విలంబ
మోకో మాట కష్ట అతి ఘేరో
తుమ బిన కున హరే దుహ్ఖ మేరో
ఆశ త్రిషన నిపత శతవి
మోహ మదదిక సబ వినశావై
శత్రు నాశ కీజై మహారాణి
సుమిరోన్ ఇకచిత తుమ్హేన్ భవాని
కరో కృప హి మాట డయల
రిద్ధి సిద్ధి దే కరహు నిహల
జబ లాగి జియు దయ ఫల పుణ్
తుమ్హరో యష మెయిన్ సద సునున్
దుర్గ చలిస జో జన గావే
సబ సుఖ భోగ పరమపద పేవ్
దేవిదాస శరణ నిజ జానీ
కరహు కృప జగదంబ భవాని

Durga Chalisa in Telugu PDF

Download Sri Durga Chalisa in Telugu PDF and save it to your phone for gaining prosperity and success.

Durga Chalisa Video

DURGA SAHASRANAMA STHOTHRAM TELUGU | శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ | DURGA DEVI STHOTHRAS