దుర్గా మంత్రం తెలుగు లో

Durga Mantra in Telugu

దుర్గా మంత్రం

సర్వ మంగళ మాంగళ్యే
శివే సర్వార్థ సాధికే
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ
నారాయణి నమోస్తుతే ॥

Durga Mantra in Telugu Video

Durga Mantra in Telugu PDF

Download Durga Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.