గణేశ మంత్రం తెలుగు లో

Ganesh Mantra in Telugu

గణేశ మంత్రం

వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభా
నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా

Ganesh Mantra in Telugu Video

Ganesh Mantra in Telugu PDF

Download Ganesh Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.