శ్రీ గణేశ శ్లోకం తెలుగు లో

Ganesh Shloka in Telugu

శ్రీ గణేశ శ్లోకం

ఓం గం గణపతయే నమో నమః
శ్రీ సిద్ధివినాయక నమో నమః
అష్ట వినాయక నమో నమః
గణపతి బప్పా మోరియా

Ganesh Shloka in Telugu Video

Ganesh Shloka in Telugu PDF

Download Ganesh Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.