గాయత్రీ మంత్రం తెలుగు లో

Gayatri Mantra in Telugu

గాయత్రీ మంత్రం

ఓం భూర్బువస్సువః తత్సవితుర్వ రేణ్యం 
భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ।

Gayatri Mantra in Telugu Video

Gayatri Mantra in Telugu PDF

Download Gayatri Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.