గౌరీదేవి హారతి తెలుగు లో

Gowri Devi Aarti in Telugu

గౌరీదేవి హారతి

జయమంగళ గౌరీ దేవి

దయ చూడుము చల్లని తల్లి

                                                                                                         …జయమంగళ….

కొలిచిన వారికి కొరతలు లేవు

కలిగిన బాధలు తొలగ చేయు

కాపురమందున కలతలు రావు

కమ్మని దీవెన లిమ్మ-అమ్మ

                                                                                                          …జయమంగళ….

ఇలవేలుపువై వెలసిన నాడే

నేల కొలిపావు నిత్యానందం

నోచే నోములు పండించావు

చేసే పూజ చే కొమ్మ-అమ్మ

                                                                                                         …జయమంగళ….

గారాభంగా గంగా నీవు

బొజ్జ గణపతిగా పెంచిరి తల్లులు

ఇద్దరి తల్లుల ముద్దుల పాపకి

బుద్ది జ్ఞ్యానములు లిమ్మ- అమ్మ

                                                                                                         …జయమంగళ….

Gowri Devi Aarti in Telugu Video

Gowri Devi Aarti in Telugu PDF

Download Gowri Devi Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.