గురు మంత్రం తెలుగు లో

Guru Mantra in Telugu

గురు మంత్రం

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః
గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ
తస్మై శ్రీ గురవే నమః

Guru Mantra in Telugu Video

Guru Mantra in Telugu PDF

Download Guru Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.