శ్రీ ఆంజనేయ హారతి తెలుగు లో

Hanuman Aarti in Telugu

శ్రీ ఆంజనేయ హారతి

ఆరతి కీ జై హనుమాన్ లలా కీ । దుష్ట దళం రఘనాథ్ కళా కీ ॥

జాకే బల్ సే గిరివర్ కాంపే । రోగ్ దోష జాకే నికట్ న ఝాన్కే  ॥

అంజనీ పుత్ర మహా బాలదాయీ । సంతన కే ప్రభు సదా సహాయి ॥

దే బీర రఘునాథ పాఠాయె । లంకా జారి సియా సుధీ లాయె ॥

లంక సో కోట సముద్ర-సి ఖాయి । జాత్ పవన సుత బార్ న లాయి ॥

లంకా జారి అసుర సంహారే । సియారాంజీకే కాజ్ సంవారే ॥

లక్ష్మణ్ మూర్ఛిత్ పడే సాకారే । ఆని సంజీవన్ ప్రాణ్ ఉబారే ॥

పైఠీ పాతాళ తోరి జమ్-కారే । అహిరావన్ కే భుజ ఉఖారే ॥

బాయే భుజ అసురదళ్ మారే । దాహినే భుజ సన్తజన్ తారే ॥

సుర్ నర్ ముని ఆరతి ఉతారే । జై జై జై హనుమాన్ ఉచారే ॥

కంచన్ తార్ కపూర్ లౌ చాయి । ఆరతి కరత్ అంజనా మాయీ ॥

జో హనుమాన్ జీ కీ ఆరతి గావే । బసి బైకుంట పరం పద్ పావే ॥

Hanuman Aarti in Telugu Video

Hanuman Aarti in Telugu PDF

Download Hanuman Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.