ఆంజనేయ భజనలు తెలుగు లో

Hanuman Bhajan in Telugu

ఆంజనేయ భజనలు

వీర మారుతి, గంభీర మారుతీ (2)
రామ మారుతీ, అతిప్రేమ మారుతీ (వీర)

గీత మారుతి, సంగీత మారుతీ (2)
యోగ మారుతి, అనురాగ మారుతీ (వీర)

దూత మారుతి, రామదూత మారుతీ (2)
ధీర మారుతి, అతిధీర మారుతీ (వీర)

రూప మారుతి, స్వరూప మారుతీ (2)
దివ్య మారుతి, అతిదివ్య మారుతీ (వీర)

భక్త మారుతి, పరమభక్త మారుతీ (2)
జీవ మారుతి, సంజీవ మారుతీ (వీర)

విజయ మారుతి, అతివిజయ మారుతీ (2)
దాస మారుతి, రామదాస మారుతీ (వీర)

Hanuman Bhajan in Telugu Video

Hanuman Bhajan in Telugu PDF

Download Hanuman Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.