శ్రీ లలితా సహస్రనామం తెలుగు లో

Lalitha Sahasranamam in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్రనామం

॥ శ్రీలలితాసహస్రనామావలీ ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ ।
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ॥

అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ ।
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ ।
సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥

సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ ।
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషామ్బరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ ॥

॥ అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ॥

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ।
ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః ।
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం చిదగ్నికుణ్డసంభూతాయై నమః ।
ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః ।
ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః ।
ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః ।
ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః ।
ఓం క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం మనోరూపేక్షుకోదణ్డాయై నమః । ౧౦
ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః ।
ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్ బ్రహ్మాణ్డమణ్డలాయై నమః ।
ఓం చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధిక-లసత్కచాయై నమః ।
ఓం కురువిన్దమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమణ్డితాయై నమః ।
ఓం అష్టమీచన్ద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః ।
ఓం ముఖచన్ద్రకలంకాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః ।
ఓం వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః ।
ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః ।
ఓం నవచమ్పకపుష్పాభనాసాదణ్డవిరాజితాయై నమః ।
ఓం తారాకాన్తితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః । ౨౦
ఓం కదమ్బమఞ్జరీకౢప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః ।
ఓం తాటంకయుగలీభూతతపనోడుపమణ్డలాయై నమః ।
ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః ।
ఓం నవవిద్రుమబిమ్బశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః ।
ఓం శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకారద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షి దిగన్తరాయై నమః ।
ఓం నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః ।
ఓం మన్దస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః ।
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః ।
ఓం కామేశబద్ధమాఙ్గల్యసూత్రశోభితకన్ధరాయై నమః । ౩౦
ఓం కనకాఙ్గదకేయూరకమనీయముజాన్వితాయై నమః ।
ఓం రత్నగ్రైవేయ చిన్తాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః ।
ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః ।
ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః ।
ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబన్ధవలిత్రయాయై నమః ।
ఓం అరుణారుణకౌసుమ్భవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః ।
ఓం రత్నకిఙ్కిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః ।
ఓం కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః ।
ఓం మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః । ౪౦
ఓం ఇన్ద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజఙ్ఘికాయై నమః ।
ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః ।
ఓం కూర్మ పృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః ।
ఓం నఖదీధితిసఞ్ఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః ।
ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః ।
ఓం శిఞ్జానమణిమఞ్జీరమణ్డితశ్రీపదామ్బుజాయై నమః ।
ఓం మరాలీమన్దగమనాయై నమః ।
ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః ।
ఓం సర్వారుణాయై నమః ।
ఓం అనవద్యాఙ్గ్యై నమః । ౫౦
ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః ।
ఓం శివకామేశ్వరాఙ్కస్థాయై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః ।
ఓం సుమేరుమధ్యశృఙ్గస్థాయై నమః ।
ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః ।
ఓం చిన్తామణిగృహాన్తస్థాయై నమః ।
ఓం పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః ।
ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః ।
ఓం కదమ్బవనవాసిన్యై నమః । ౬౦
ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః ।
ఓం కామాక్ష్యై నమః ।
ఓం కామదాయిన్యై నమః ।
ఓం దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః ।
ఓం భణ్డాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః ।
ఓం సమ్పత్కరీసమారూఢసిందురవ్రజసేవితాయై నమః ।
ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః ।
ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః ।
ఓం గేయచక్రరథారూఢమన్త్రిణీపరిసేవితాయై నమః ।
ఓం కిరిచక్రరథారూఢదణ్డనాథాపురస్కృతాయై నమః । ౭౦
ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః ।
ఓం భణ్డసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః ।
ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః ।
ఓం భణ్డపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనన్దితాయై నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యమ్బావిరచితవిషఙ్గవధతోషితాయై నమః ।
ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనన్దితాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః ।
ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయన్త్రప్రహర్షితాయై నమః ।
ఓం భణ్డాసురేన్ద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః ।
ఓం కరాఙ్గులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః । ౮౦
ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాణ్డాసురశూన్యకాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మోపేన్ద్రమహేన్ద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః ।
ఓం హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధ్యై నమః ।
ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపఙ్కజాయై నమః ।
ఓం కణ్ఠాధః కటిపర్యన్తమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః ।
ఓం మూలమన్త్రాత్మికాయై నమః ।
ఓం మూలకూటత్రయకలేబరాయై నమః ।
ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః । ౯౦
ఓం కులసంకేతపాలిన్యై నమః ।
ఓం కులాఙ్గనాయై నమః ।
ఓం కులాన్తఃస్థాయై నమః ।
ఓం కౌలిన్యై నమః ।
ఓం కులయోగిన్యై నమః ।
ఓం అకులాయై నమః ।
ఓం సమయాన్తస్థాయై నమః ।
ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః ।
ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః । ౧౦౦
ఓం మణిపూరాన్తరుదితాయై నమః ।
ఓం విష్ణుగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాన్తరాలస్థాయై నమః ।
ఓం రుద్రగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః ।
ఓం సహస్రారామ్బుజారూఢాయై నమః ।
ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః ।
ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః ।
ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః ।
ఓం మహాసక్త్యై నమః ।
ఓం కుణ్డలిన్యై నమః । ౧౧౦
ఓం బిసతన్తుతనీయస్యై నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం భావనాగమ్యాయై నమః ।
ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః ।
ఓం భద్రప్రియాయై నమః ।
ఓం భద్రమూర్త్యై నమః ।
ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః ।
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః ।
ఓం భక్తివశ్యాయై నమః । ౧౨౦
ఓం భయాపహాయై నమః ।
ఓం శామ్భవ్యై నమః ।
ఓం శారదారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శర్వాణ్యై నమః ।
ఓం శర్మదాయిన్యై నమః ।
ఓం శాంకర్యై నమః ।
ఓం శ్రీకర్యై నమః ।
ఓం సాధ్వ్యై నమః ।
ఓం శరచ్చన్ద్రనిభాననాయై నమః ।
ఓం శాతోదర్యై నమః । ౧౩౦
ఓం శాన్తిమత్యై నమః ।
ఓం నిరాధారాయై నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయై నమః ।
ఓం నిర్లేపాయై నమః ।
ఓం నిర్మలాయై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నిరాకారాయై నమః ।
ఓం నిరాకులాయై నమః ।
ఓం నిర్గుణాయై నమః ।
ఓం నిష్కలాయై నమః । ౧౪౦
ఓం శాన్తాయై నమః ।
ఓం నిష్కామాయై నమః ।
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః ।
ఓం నిత్యముక్తాయై నమః ।
ఓం నిర్వికారాయై నమః ।
ఓం నిష్ప్రపఞ్చాయై నమః ।
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః ।
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః ।
ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః ।
ఓం నిరవద్యాయై నమః । ౧౫౦
ఓం నిరన్తరాయై నమః ।
ఓం నిష్కారణాయై నమః ।
ఓం నిష్కలంకాయై నమః ।
ఓం నిరుపాధయే నమః ।
ఓం నిరీశ్వరాయై నమః ।
ఓం నీరాగయై నమః ।
ఓం రాగమథన్యై నమః ।
ఓం నిర్మదాయై నమః ।
ఓం మదనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిశ్చిన్తాయై నమః । ౧౬౦
ఓం నిరహఙ్కారాయై నమః ।
ఓం నిర్మోహాయై నమః ।
ఓం మోహనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిర్మమాయై నమః ।
ఓం మమతాహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం నిష్పాపాయై నమః ।
ఓం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిష్క్రోధాయై నమః ।
ఓం క్రోధశమన్యై నమః ।
ఓం నిర్లోభాయై నమః । ౧౭౦
ఓం లోభనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిఃసంశయాయై నమః ।
ఓం సంశయఘ్న్యై నమః ।
ఓం నిర్భవాయై నమః ।
ఓం భవనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయై నమః ।
ఓం నిరాబాధాయై నమః ।
ఓం నిర్భేదాయై నమః ।
ఓం భేదనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిర్నాశాయై నమః । ౧౮౦
ఓం మృత్యుమథన్యై నమః ।
ఓం నిష్క్రియాయై నమః ।
ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః ।
ఓం నిస్తులాయై నమః ।
ఓం నీలచికురాయై నమః ।
ఓం నిరపాయాయై నమః ।
ఓం నిరత్యయాయై నమః ।
ఓం దుర్లభాయై నమః ।
ఓం దుర్గమాయై నమః ।
ఓం దుర్గాయై నమః । ౧౯౦
ఓం దుఃఖహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం సుఖప్రదాయై నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయై నమః ।
ఓం దురాచారశమన్యై నమః ।
ఓం దోషవర్జితాయై నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ।
ఓం సాన్ద్రకరుణాయై నమః ।
ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః ।
ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః ।
ఓం సర్వమంగలాయై నమః । ౨౦౦
ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః ।
ఓం సర్వేశ్వయై నమః ।
ఓం సర్వమయ్యై నమః ।
ఓం సర్వమన్త్రస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వయన్త్రాత్మికాయై నమః ।
ఓం సర్వతన్త్రరూపాయై నమః ।
ఓం మనోన్మన్యై నమః ।
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః । ౨౧౦
ఓం మృడప్రియాయై నమః ।
ఓం మహారూపాయై నమః ।
ఓం మహాపూజ్యాయై నమః ।
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం మహాసత్వాయై నమః ।
ఓం మహాశక్త్యై నమః ।
ఓం మహారత్యై నమః ।
ఓం మహాభోగాయై నమః ।
ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః । ౨౨౦
ఓం మహావీర్యాయై నమః ।
ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః ।
ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః ।
ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహాతన్త్రాయై నమః ।
ఓం మహామన్త్రాయై నమః ।
ఓం మహాయన్త్రాయై నమః ।
ఓం మహాసనాయై నమః ।
ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః । ౨౩౦
ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః ।
ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహా తాణ్డవసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః ।
ఓం మహాత్రిపురసున్దర్యై నమః ।
ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః ।
ఓం మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితాయై నమః ।
ఓం మనువిద్యాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రవిద్యాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయై నమః । ౨౪౦
ఓం చారురూపాయై నమః ।
ఓం చారుహాసాయై నమః ।
ఓం చారుచన్ద్రకలాధరాయై నమః ।
ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః ।
ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం పద్మనయనాయై నమః ।
ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః ।
ఓం పఞ్చప్రేతాసనాసీనాయై నమః ।
ఓం పఞ్చబ్రహ్మస్పరూపిణ్యై నమః । ౨౫౦
ఓం చిన్మయ్యై నమః ।
ఓం పరమానన్దాయై నమః ।
ఓం విజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః ।
ఓం ర్ధ్మాధర్మవివర్జితాయై నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయై నమః ।
ఓం జాగరిణ్యై నమః ।
ఓం స్వపత్న్యై నమః ।
ఓం తైజసాత్మికాయై నమః ।
ఓం సుప్తాయై నమః । ౨౬౦
ఓం ప్రాజ్ఞాత్మికాయై నమః ।
ఓం తుర్యాయై నమః ।
ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః ।
ఓం సృష్టికర్త్ర్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః ।
ఓం గోప్త్ర్యై నమః ।
ఓం గోవిన్దరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సంహారిణ్యై నమః ।
ఓం రుద్రరూపాయై నమః ।
ఓం తిరోధానకర్యై నమః । ౨౭౦
ఓం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం సదాశివాయై నమః ।
ఓం అనుగ్రహదాయై నమః ।
ఓం పంచకృత్యపరాయణాయై నమః ।
ఓం భానుమణ్డలమధ్యస్థాయై నమః ।
ఓం భైరవ్యై నమః ।
ఓం భగమాలిన్యై నమః ।
ఓం పద్మాసనాయై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః । ౨౮౦
ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః ।
ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః ।
ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం సహస్రపదే నమః ।
ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః ।
ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః ।
ఓం నిజాజ్ఞారూపనిగమాయై నమః ।
ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం శ్రుతిసీమన్తసిన్దూరీకృత పాదాబ్జధూలికాయై నమః ।
ఓం సకలాగమసందోహశుక్తిసమ్పుటమౌక్తికాయై నమః । ౨౯౦
ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః ।
ఓం భోగిన్యై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం అమ్బికాయై నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయై నమః ।
ఓం హరిబ్రహ్మేన్ద్రసేవితాయై నమః ।
ఓం నారాయణ్యై నమః ।
ఓం నాదరూపాయై నమః ।
ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః । ౩౦౦
ఓం హ్రీంకార్యై నమః ।
ఓం హ్రీమత్యై నమః ।
ఓం హృద్యాయై నమః ।
ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః ।
ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః ।
ఓం రాజ్ఞై నమః ।
ఓం రమ్యాయై నమః ।
ఓం రాజీవలోచనాయై నమః ।
ఓం రఞ్జన్యై నమః ।
ఓం రమణ్యై నమః । ౩౧౦
ఓం రస్యాయై నమః ।
ఓం రణత్కిఙ్కిణిమేఖలాయై నమః ।
ఓం రమాయై నమః ।
ఓం రాకేన్దువదనాయై నమః ।
ఓం రతిరూపాయై నమః ।
ఓం రతిప్రియాయై నమః ।
ఓం రక్షాకర్యై నమః ।
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః ।
ఓం రామాయై నమః ।
ఓం రమణలమ్పటాయై నమః । ౩౨౦
ఓం కామ్యాయై నమః ।
ఓం కామకలారూపాయై నమః ।
ఓం కదమ్బకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం కల్యాణ్యై నమః ।
ఓం జగతీకన్దాయై నమః ।
ఓం కరుణారససాగరాయై నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం కలాలాపాయై నమః ।
ఓం కాన్తాయై నమః ।
ఓం కాదమ్బరీప్రియాయై నమః । ౩౩౦
ఓం వరదాయై నమః ।
ఓం వామనయనాయై నమః ।
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః ।
ఓం విశ్వాధికాయై నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయై నమః ।
ఓం విన్ధ్యాచలనివాసిన్యై నమః ।
ఓం విధాత్ర్యై నమః ।
ఓం వేదజనన్యై నమః ।
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః ।
ఓం విలాసిన్యై నమః । ౩౪౦
ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః ।
ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః ।
ఓం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యై నమః ।
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం విమలాయై నమః ।
ఓం వన్ద్యాయై నమః ।
ఓం వన్దారుజనవత్సలాయై నమః ।
ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః । ౩౫౦
ఓం వామకేశ్యై నమః ।
ఓం వహ్నిమణ్డలవాసిన్యై నమః ।
ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః ।
ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః ।
ఓం సంహృతాశేషపాషణ్డాయై నమః ।
ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః ।
ఓం తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనచన్ద్రికాయై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః ।
ఓం తనుమధ్యాయై నమః । ౩౬౦
ఓం తమోపహాయై నమః ।
ఓం చిత్యై నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః ।
ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాత్మానన్దలవీభూత-బ్రహ్మాద్యానన్దసన్తత్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం ప్రత్యక్ చితీరూపాయై నమః ।
ఓం పశ్యన్త్యై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం మధ్యమాయై నమః । ౩౭౦
ఓం వైఖరీరూపాయై నమః ।
ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః ।
ఓం కృతజ్ఞాయై నమః ।
ఓం కామపూజితాయై నమః ।
ఓం శృంగారరససమ్పూర్ణాయై నమః ।
ఓం జయాయై నమః ।
ఓం జాలన్ధరస్థితాయై నమః ।
ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః ।
ఓం బిన్దుమణ్డలవాసిన్యై నమః । ౩౮౦
ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః ।
ఓం సద్యః ప్రసాదిన్యై నమః ।
ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః ।
ఓం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమః ।
ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః ।
ఓం నిరుపమాయై నమః ।
ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః । ౩౯౦
ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః ।
ఓం శ్రీకణ్ఠార్ధశరీరిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రభావత్యై నమః ।
ఓం ప్రభారూపాయై నమః ।
ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః ।
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయై నమః ।
ఓం వ్క్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వ్యాపిన్యై నమః । ౪౦౦
ఓం వివిధాకారాయై నమః ।
ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః ।
ఓం భక్తాహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతత్యై నమః ।
ఓం శివదూత్యై నమః ।
ఓం శివారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శివమూర్త్యై నమః ।
ఓం శివంకర్యై నమః ।
ఓం శివప్రియాయై నమః ।
ఓం శివపరాయై నమః । ౪౧౦
ఓం శిష్టేష్టాయై నమః ।
ఓం శిష్టపూజితాయై నమః ।
ఓం అప్రమేయాయై నమః ।
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః ।
ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః ।
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః ।
ఓం చేతనారూపాయై నమః ।
ఓం జడశక్త్యై నమః ।
ఓం జడాత్మికాయై నమః ।
ఓం గాయత్ర్యై నమః । ౪౨౦
ఓం వ్యాహృత్యై నమః ।
ఓం సంధ్యాయై నమః ।
ఓం ద్విజవృన్దనిషేవితాయై నమః ।
ఓం తత్త్వాసనాయై నమః ।
ఓం తస్మై నమః ।
ఓం తుభ్యం నమః ।
ఓం అయ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చకోశాన్తరస్థితాయై నమః ।
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః ।
ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః । ౪౩౦
ఓం మదశాలిన్యై నమః ।
ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః ।
ఓం మదపాటలగణ్డభువే నమః ।
ఓం చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం చామ్పేయకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం కుశలాయై నమః ।
ఓం కోమలాకారాయై నమః ।
ఓం కురుకుల్లాయై నమః ।
ఓం కులేశ్వర్యై నమః ।
ఓం కులకుణ్డాలయాయై నమః । ౪౪౦
ఓం కౌలమార్గతత్పరసేవితాయై నమః ।
ఓం కుమారగణనాథామ్బాయై నమః ।
ఓం తుష్ట్యై నమః ।
ఓం పుష్ట్యై నమః ।
ఓం మత్యై నమః ।
ఓం ధృత్యై నమః ।
ఓం శాన్త్యై నమః ।
ఓం స్వస్తిమత్యై నమః ।
ఓం కాన్త్యై నమః ।
ఓం నన్దిన్యై నమః । ౪౫౦
ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః ।
ఓం తేజోవత్యై నమః ।
ఓం త్రినయనాయై నమః ।
ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మాలిన్యై నమః ।
ఓం హంసిన్యై నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః ।
ఓం సుముఖ్యై నమః ।
ఓం నలిన్యై నమః । ౪౬౦
ఓం సుభ్రువే నమః ।
ఓం శోభనాయై నమః ।
ఓం సురనాయికాయై నమః ।
ఓం కాలకణ్ఠ్యై నమః ।
ఓం కాన్తిమత్యై నమః ।
ఓం క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం వామదేవ్యై నమః ।
ఓం వయోఽవస్థావివర్జితాయై నమః । ౪౭౦
ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః ।
ఓం సిద్ధమాత్రే నమః ।
ఓం యశస్విన్యై నమః ।
ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః ।
ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయై నమః ।
ఓం ఖట్వాఙ్గాదిప్రహరణాయై నమః ।
ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః ।
ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః । ౪౮౦
ఓం త్వక్స్థాయై నమః ।
ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః ।
ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః ।
ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః ।
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః ।
ఓం శ్యామాభాయై నమః ।
ఓం వదనద్వయాయై నమః ।
ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః ।
ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః ।
ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః । ౪౯౦
ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః ।
ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః ।
ఓం మహావీరేన్ద్రవరదాయై నమః ।
ఓం రాకిణ్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః ।
ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః ।
ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః ।
ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః ।
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః ।
ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః । ౫౦౦
ఓం గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః ।
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః ।
ఓం లాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాధిష్టానామ్బుజగతాయై నమః ।
ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః ।
ఓం శూలాద్యాయుధసమ్పన్నాయై నమః ।
ఓం పీతవర్ణాయై నమః ।
ఓం అతిగర్వితాయై నమః ।
ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః ।
ఓం మధుప్రీతాయై నమః । ౫౧౦
ఓం బన్దిన్యాదిసమన్వితాయై నమః ।
ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః ।
ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం మూలాధారామ్బుజారూఢాయై నమః ।
ఓం పంచవక్త్రాయై నమః ।
ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః ।
ఓం అంకుశాదిప్రహరణాయై నమః ।
ఓం వరదాది నిషేవితాయై నమః ।
ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః ।
ఓం సాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః । ౫౨౦
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః ।
ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః ।
ఓం షడాననాయై నమః ।
ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః ।
ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః ।
ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః ।
ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయై నమః ।
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః ।
ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః । ౫౩౦
ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః ।
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః ।
ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః ।
ఓం యాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాహాయై నమః ।
ఓం స్వధాయై నమః ।
ఓం అమత్యై నమః ।
ఓం మేధాయై నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం స్మృత్యై నమః । ౫౪౦
ఓం అనుత్తమాయై నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః ।
ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః ।
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః ।
ఓం పులోమజార్చితాయై నమః ।
ఓం బన్ధమోచన్యై నమః ।
ఓం బర్బరాలకాయై నమః ।
ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విద్యాయై నమః ।
ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః । ౫౫౦
ఓం సర్వ వ్యాధిప్రశమన్యై నమః ।
ఓం సర్వ మృత్యునివారిణ్యై నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః ।
ఓం అచిన్త్యరూపాయై నమః ।
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం కాలహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః ।
ఓం తామ్బూలపూరితముఖ్యై నమః ।
ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః । ౫౬౦
ఓం మృగాక్ష్యై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ముఖ్యాయై నమః ।
ఓం మృడాన్యై నమః ।
ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః ।
ఓం భక్తనిధయే నమః ।
ఓం నియన్త్ర్యై నమః ।
ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః । ౫౭౦
ఓం మహాప్రలయసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం పరాశక్త్యై నమః ।
ఓం పరానిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః ।
ఓం మత్తాయై నమః ।
ఓం మాతృకావర్ణ రూపిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః ।
ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః ।
ఓం మహనీయాయై నమః । ౫౮౦
ఓం దయామూర్త్యై నమః ।
ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః ।
ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః ।
ఓం కామసేవితాయై నమః ।
ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః ।
ఓం త్రికూటాయై నమః ।
ఓం కామకోటికాయై నమః ।
ఓం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః । ౫౯౦
ఓం శిరఃస్థితాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రనిభాయై నమః ।
ఓం భాలస్థాయైఐ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రధనుఃప్రభాయై నమః ।
ఓం హృదయస్థాయై నమః ।
ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః ।
ఓం త్రికోణాన్తరదీపికాయై నమః ।
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః ।
ఓం దైత్యహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమః । ౬౦౦
ఓం దరాన్దోలితదీర్ఘాక్ష్యై నమః ।
ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః ।
ఓం గురూమూర్త్యై నమః ।
ఓం గుణనిధయే నమః ।
ఓం గోమాత్రే నమః ।
ఓం గుహజన్మభువే నమః ।
ఓం దేవేశ్యై నమః ।
ఓం దణ్డనీతిస్థాయై నమః ।
ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాన్తతిథిమణ్డలపూజితాయై నమః । ౬౧౦
ఓం కలాత్మికాయై నమః ।
ఓం కలానాథాయై నమః ।
ఓం కావ్యాలాపవిమోదిన్యై నమః ।
ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః ।
ఓం ఆదిశక్తయై నమః ।
ఓం అమేయాయై నమః ।
ఓం ఆత్మనే నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం పావనాకృతయే నమః ।
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజనన్యై నమః । ౬౨౦
ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం క్లీంకార్యై నమః ।
ఓం కేవలాయై నమః ।
ఓం గుహ్యాయై నమః ।
ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం త్రిజగద్వన్ద్యాయై నమః ।
ఓం త్రిమూర్త్యై నమః ।
ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః ।
ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః । ౬౩౦
ఓం దివ్యగన్ధాఢ్యాయై నమః ।
ఓం సిన్దూరతిలకాఞ్చితాయై నమః ।
ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం శైలేన్ద్రతనయాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం గన్ధర్వసేవితాయై నమః ।
ఓం విశ్వగర్భాయై నమః ।
ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః ।
ఓం అవరదాయై నమః ।
ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః । ౬౪౦
ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః ।
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానదాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం సర్వవేదాన్తసంవేద్యాయై నమః ।
ఓం సత్యానన్దస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః ।
ఓం లీలాక్లృప్తబ్రహ్మాణ్డమణ్డలాయై నమః ।
ఓం అదృశ్యాయై నమః ।
ఓం దృశ్యరహితాయై నమః । ౬౫౦
ఓం విజ్ఞాత్ర్యై నమః ।
ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః ।
ఓం యోగిన్యై నమః ।
ఓం యోగదాయై నమః ।
ఓం యోగ్యాయై నమః ।
ఓం యోగానన్దాయై నమః ।
ఓం యుగన్ధరాయై నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వాధారాయై నమః ।
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః । ౬౬౦
ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం అష్టమూర్త్యై నమః ।
ఓం అజాజైత్ర్యై నమః ।
ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః ।
ఓం ఏకాకిన్యై నమః ।
ఓం భూమరూపాయై నమః ।
ఓం నిద్వైతాయై నమః ।
ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః ।
ఓం అన్నదాయై నమః ।
ఓం వసుదాయై నమః । ౬౭౦
ఓం వృద్ధాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం బృహత్యై నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః ।
ఓం బ్రాహ్మయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మానన్దాయై నమః ।
ఓం బలిప్రియాయై నమః ।
ఓం భాషారూపాయై నమః ।
ఓం బృహత్సేనాయై నమః ।
ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః । ౬౮౦
ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శుభకర్యై నమః ।
ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః ।
ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః ।
ఓం రాజత్కృపాయై నమః ।
ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః ।
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం కోశనాథాయై నమః । ౬౯౦
ఓం చతురంగబలేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయై నమః ।
ఓం సాగరమేఖలాయై నమః ।
ఓం దీక్షితాయై నమః ।
ఓం దైత్యశమన్యై నమః ।
ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః ।
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః ।
ఓం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దరూపిణ్యై నమః । ౭౦౦
ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః ।
ఓం సర్వగాయై నమః ।
ఓం సర్వమోహిన్యై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః ।
ఓం గుహామ్బాయై నమః ।
ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః ।
ఓం సమ్ప్రదాయేశ్వర్యై నమః । ౭౧౦
ఓం సాధునే నమః ।
ఓం యై నమః ।
ఓం గురూమణ్డలరూపిణ్యై నమః ।
ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః ।
ఓం భగారాధ్యాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం మధుమత్యై నమః ।
ఓం మహ్యై నమః ।
ఓం గణామ్బాయై నమః ।
ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః । ౭౨౦
ఓం కోమలాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం గురుప్రియాయై నమః ।
ఓం స్వతన్త్రాయై నమః ।
ఓం సర్వతన్త్రేశ్యై నమః ।
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం చిత్కలాయై నమః ।
ఓం ఆనన్దకలికాయై నమః ।
ఓం ప్రేమరూపాయై నమః । ౭౩౦
ఓం ప్రియంకర్యై నమః ।
ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః ।
ఓం నన్దివిద్యాయై నమః ।
ఓం నటేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః ।
ఓం ముక్తిదాయై నమః ।
ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లాస్యప్రియాయై నమః ।
ఓం లయకర్యై నమః ।
ఓం లజ్జాయై నమః । ౭౪౦
ఓం రమ్భాదివన్దితాయై నమః ।
ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః ।
ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః ।
ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః ।
ఓం జరాధ్వాన్తరవిప్రభాయై నమః ।
ఓం భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికాయై నమః ।
ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః ।
ఓం రోగపర్వతదమ్భోలయే నమః ।
ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః ।
ఓం మహేశ్వర్యై నమః । ౭౫౦
ఓం మహాకాల్యై నమః ।
ఓం మహాగ్రాసాయై నమః ।
ఓం మహాశనాయై నమః ।
ఓం అపర్ణాయై నమః ।
ఓం చణ్డికాయై నమః ।
ఓం చణ్డముణ్డాసురనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః ।
ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః ।
ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః ।
ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః । ౭౬౦
ఓం సుభగాయై నమః ।
ఓం త్ర్యమ్బకాయై నమః ।
ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః ।
ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః ।
ఓం శుద్ధాయై నమః ।
ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః ।
ఓం ఓజోవత్యై నమః ।
ఓం ద్యుతిధరాయై నమః ।
ఓం యజ్ఞరూపాయై నమః ।
ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః । ౭౭౦
ఓం దురారాధ్యాయై నమః ।
ఓం దురాధర్షాయై నమః ।
ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం మహత్యై నమః ।
ఓం మేరునిలయాయై నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం వీరారాధ్యాయై నమః ।
ఓం విరాడ్రూపాయై నమః ।
ఓం విరజసే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః । ౭౮౦
ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః ।
ఓం పరాకాశాయై నమః ।
ఓం ప్రాణదాయై నమః ।
ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మార్తాణ్డభైరవారాధ్యాయై నమః ।
ఓం మన్త్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః ।
ఓం త్రిపురేశ్యై నమః ।
ఓం జయత్సేనాయై నమః ।
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః ।
ఓం పరాపరాయై నమః । ౭౯౦
ఓం సత్యజ్ఞానానన్దరూపాయై నమః ।
ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః ।
ఓం కపర్దిన్యై నమః ।
ఓం కలామాలాయై నమః ।
ఓం కామదుఘే నమః ।
ఓం కామరూపిణ్యై నమః ।
ఓం కలానిధయే నమః ।
ఓం కావ్యకలాయై నమః ।
ఓం రసజ్ఞాయై నమః ।
ఓం రసశేవధయే నమః । ౮౦౦
ఓం పుష్టాయై నమః ।
ఓం పురాతనాయై నమః ।
ఓం పూజ్యాయై నమః ।
ఓం పుష్కరాయై నమః ।
ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః ।
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః ।
ఓం పరమాణవే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయై నమః ।
ఓం పాశహస్తాయై నమః । ౮౧౦
ఓం పాశహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం పరమన్త్రవిభేదిన్యై నమః ।
ఓం మూర్తాయై నమః ।
ఓం అమూర్తాయై నమః ।
ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః ।
ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః ।
ఓం సత్యవ్రతాయై నమః ।
ఓం సత్యరూపాయై నమః ।
ఓం సర్వాన్తర్యామిణ్యై నమః ।
ఓం సత్యై నమః । ౮౨౦
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం జనన్యై నమః ।
ఓం బహురూపాయై నమః ।
ఓం బుధార్చితాయై నమః ।
ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః ।
ఓం ప్రచణ్డాయై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ప్రకటాకృతయే నమః । ౮౩౦
ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః ।
ఓం పఞ్చాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విశృఙ్ఖలాయై నమః ।
ఓం వివిక్తస్థాయై నమః ।
ఓం వీరమాత్రే నమః ।
ఓం వియత్ప్రసువే నమః ।
ఓం ముకున్దాయై నమః ।
ఓం ముక్తినిలయాయై నమః ।
ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః । ౮౪౦
ఓం భావజ్ఞాయై నమః ।
ఓం భవరోగధ్న్యై నమః ।
ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః ।
ఓం ఛన్దఃసారాయై నమః ।
ఓం శాస్త్రసారాయై నమః ।
ఓం మంత్రసారాయై నమః ।
ఓం తలోదర్యై నమః ।
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః ।
ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః ।
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః । ౮౫౦
ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజన
విశ్రాన్తిదాయిన్యై నమః ।
ఓం సర్వోపనిషదుద్ ఘుష్టాయై నమః ।
ఓం శాన్త్యతీతకలాత్మికాయై నమః ।
ఓం గమ్భీరాయై నమః ।
ఓం గగనాన్తఃస్థాయై నమః ।
ఓం గర్వితాయై నమః ।
ఓం గానలోలుపాయై నమః ।
ఓం కల్పనారహితాయై నమః ।
ఓం కాష్ఠాయై నమః ।
ఓం అకాన్తాయై నమః । ౮౬౦
ఓం కాన్తార్ధవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం కామకేలితరఙ్గితాయై నమః ।
ఓం కనత్కనకతాటంకాయై నమః ।
ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః ।
ఓం అజాయై నమః ।
ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం ముగ్ధాయై నమః ।
ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః ।
ఓం అన్తర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః । ౮౭౦
ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః ।
ఓం త్రయ్యై నమః ।
ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః ।
ఓం త్రిస్థాయై నమః ।
ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః ।
ఓం నిరామయాయై నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయై నమః ।
ఓం స్వాత్మారామాయై నమః ।
ఓం సుధాసృత్యై నమః ।
ఓం సంసారపఙ్కనిర్మగ్న
సముద్ధరణపణ్డితాయై నమః । ౮౮౦
ఓం యజ్ఞప్రియాయై నమః ।
ఓం యజ్ఞకర్త్ర్యై నమః ।
ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ధర్మాధారాయై నమః ।
ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః ।
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః ।
ఓం విప్రప్రియాయై నమః ।
ఓం విప్రరూపాయై నమః ।
ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః ।
ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః । ౮౯౦
ఓం విద్రుమాభాయై నమః ।
ఓం వైష్ణవ్యై నమః ।
ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః ।
ఓం అయోన్యై నమః var అయోనయే
ఓం యోనినిలయాయై నమః ।
ఓం కూటస్థాయై నమః ।
ఓం కులరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః ।
ఓం వీరాయై నమః ।
ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః । ౯౦౦
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విజ్ఞానకలనాయై నమః ।
ఓం కల్యాయై నమః ।
ఓం విదగ్ధాయై నమః ।
ఓం బైన్దవాసనాయై నమః ।
ఓం తత్వాధికాయై నమః ।
ఓం తత్వమయ్యై నమః ।
ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సామగానప్రియాయై నమః ।
ఓం సౌమ్యాయై నమః । ౯౧౦
ఓం సదాశివకుటుమ్బిన్యై నమః ।
ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః ।
ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః ।
ఓం స్వస్థాయై నమః ।
ఓం స్వభావమధురాయై నమః ।
ఓం ధీరాయై నమః ।
ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః ।
ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం సదోదితాయై నమః । ౯౨౦
ఓం సదాతుష్టాయై నమః ।
ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః ।
ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః ।
ఓం దరస్మేరముఖామ్బుజాయై నమః ।
ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః ।
ఓం అనర్ధ్య కైవల్యపదదాయిన్యై నమః ।
ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః ।
ఓం స్తుతిమత్యై నమః ।
ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః ।
ఓం మనస్విన్యై నమః । ౯౩౦
ఓం మానవత్యై నమః ।
ఓం మహేశ్యై నమః ।
ఓం మంగలాకృత్యే నమః ।
ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః ।
ఓం విరాగిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రగల్భాయై నమః ।
ఓం పరమోదారాయై నమః ।
ఓం పరామోదాయై నమః । ౯౪౦
ఓం మనోమయ్యై నమః ।
ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః ।
ఓం విమానస్థాయై నమః ।
ఓం వజ్రిణ్యై నమః ।
ఓం వామకేశ్వర్యై నమః ।
ఓం పఞ్చయజ్ఞప్రియాయై నమః ।
ఓం పఞ్చప్రేతమఞ్చాధిశాయిన్యై నమః ।
ఓం పఞ్చమ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చభూతేశ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చసఙ్ఖ్యోపచారిణ్యై నమః । ౯౫౦
ఓం శాశ్వత్యై నమః ।
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః ।
ఓం శర్మదాయై నమః ।
ఓం శమ్భుమోహిన్యై నమః ।
ఓం ధరాయై నమః ।
ఓం ధరసుతాయై నమః ।
ఓం ధన్యాయై నమః ।
ఓం ధర్మిణ్యై నమః ।
ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః ।
ఓం లోకాతీతాయై నమః । ౯౬౦
ఓం గుణాతీతాయై నమః ।
ఓం సర్వాతీతాయై నమః ।
ఓం శామాత్మికాయై నమః ।
ఓం బన్ధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం లీలావినోదిన్యై నమః ।
ఓం సుమంగల్యై నమః ।
ఓం సుఖకర్యై నమః ।
ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః ।
ఓం సువాసిన్యై నమః । ౯౭౦
ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః ।
ఓం ఆశోభనాయై నమః ।
ఓం శుద్ధమానసాయై నమ
ఓం బిన్దుతర్పణసన్తుష్టాయై నమః ।
ఓం పూర్వజాయై నమః ।
ఓం త్రిపురామ్బికాయై నమః ।
ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం త్రిపురాశ్రీవశఙ్కర్యై నమః ।
ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః । ౯౮౦
ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం యోనిముద్రాయై నమః ।
ఓం త్రిఖణ్డేశ్యై నమః ।
ఓం త్రిగుణాయై నమః ।
ఓం అమ్బాయై నమః ।
ఓం త్రికోణగాయై నమః ।
ఓం అనఘాయై నమః ।
ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః ।
ఓం వాఞ్ఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతాయై నమః । ౯౯౦
ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః ।
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః ।
ఓం అజ్ఞానధ్వాన్తదీపికాయై నమః ।
ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః ।
ఓం సర్వానుల్లఙ్ఘ్యశాసనాయై నమః ।
ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః ।
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసున్దర్యై నమః ।
ఓం శ్రీశివాయై నమః ।
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లలితామ్బికాయై నమః । ౧౦౦౦
॥ ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ॥

॥ ఇతి శ్రీలలితాసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

Lalitha Sahasranamam in Telugu Video

Lalitha Sahasranamam in Telugu PDF

Download Lalitha Sahasranamam in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.