మహా మృత్యుంజయ మంత్రం తెలుగు లో

Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం

ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉరువరుకమివ బబన్ధనత్ మ్రుతోర్ ముక్షియ మమ్రుతాట్

Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu Video

Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu PDF

Download Maha Mrityunjaya Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.