మాతా శ్లోకం తెలుగు లో

Mata Shloka in Telugu

మాతా శ్లోకం

యా దేవీ సర్వభూతేశు మాతృరూపేణ సంస్థితః |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||
యా దేవీ సర్వభూతేశు శక్తిరూపేణ సంస్థితః |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||
యా దేవీ సర్వభూతేశు శాంతిరూపేణ సంస్థితః |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః ||

Mata Shloka in Telugu Video

Mata Shloka in Telugu PDF

Download Mata Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.