మీరా భజనలు తెలుగు లో

Meera Bhajan in Telugu

మీరా భజనలు

రామ నామ తారకం సదా భాజోరె
సదా భాజోరె, సదా జపోరె
రామ రామ రామ జయ, కోదండ రామ
రామ రామ రామ జయ, కల్యాణ రామ
రామ రామ రామ జయ, పట్టాభి రామ
రామ రామ రామ జయ, కౌశల్య రామ
కృష్ణ నామ కీర్తనం సదా భాజోరె
సదా భాజోరె, సదా జపోరె
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ గోపీ వల్లభ
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ అర్జున సఖ
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ పాండవ ప్రియ
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కంస మర్దన

Meera Bhajan in Telugu Video

Meera Bhajan in Telugu PDF

Download Meera Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.