రామ భజనలు తెలుగు లో

Ram Bhajan in Telugu

రామ భజనలు

రామ రామ రామ రామ, రామ నామ తారకం
రామ కృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తి దాయకం
జానకీ మనోహరం సర్వలోక నాయకం
శంకరాది సేవ్య మాన దివ్య నామ వైభవం

Ram Bhajan in Telugu Video

Ram Bhajan in Telugu PDF

Download Ram Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.