సాయిబాబా భజనలు తెలుగు లో

Sai Baba Bhajan in Telugu

సాయిబాబా భజనలు

అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై
|| ఓం శ్రీ సాయి నథాయే నమః ||

Sai Baba Bhajan in Telugu Video

Sai Baba Bhajan in Telugu PDF

Download Sai Baba Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.