సాయిబాబా హారతి తెలుగు లో

Saibaba Aarti in Telugu

సాయిబాబా హారతి

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార చరణరజాతలీ 
ద్యావా దాసావిసావ భక్తంవిసావా                            
                                       ||ఆరతి సాయిబాబా||

జాళునియా అనంగ స్వ స్వరూపీ రాహే దంగ
ముముక్ష జనాదావీ నిజడోళా శ్రీ రంగ              
                                       ||డోళా||    ||ఆరతి సాయిబాబా||

జయా మినీ జైసా భావ తయాతైసా అనుభవ 
దావిసీ దయాఘనా ఐసీ తుఝీ హీ మావ       
                                     ||తుఝీ||   ||ఆరతి సాయిబాబా||

తుమచే నామ ధ్యాతా హరే సంసృతి వ్యథా
అగాధ తవ కరణీ మార్గ తావిసీ అనాథా          
                                     ||దావి||     ||ఆరతి సాయిబాబా||

కలియుగీ అవతార సగుణ పరబ్రహ్మాసాచార
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తదిగంబర           
                                     ||దత్త||     ||ఆరతి సాయిబాబా||

అఠాదివసా గురు వారీ భక్తకరీతీ వారి 
ప్రభపద పహావయా భవభయనివారీ           
                                    ||భయ||      ||ఆరతి సాయిబాబా||

మాఝా నిజద్రవ్య ఠేవా తవచరణరజ సేవ 
మాగణేహచి ఆతా తు హ్మా దేవాధిదేవా          
                                    ||దేవా||       ||ఆరతి సాయిబాబా||

ఇచ్ఛిత దీనచాతక నర్మలతోయ నిజసూఖ
పాజవే మాధవాయా సంభాళ ఆపులీభాక        
                                   ||ఆపు||      ||ఆరతి సాయిబాబా||  

శిరిడీ మఝే పండరీపుర 
శిరిడీ మాఝే పండరపుర సాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర||

శుధ్దభక్తీ చంద్ర భాగా భావ పుండలీకజాగా
పుండలీకజాగా భావ పుండలీకజాగా|| 

యాహో యాహోఅవఘేజన కరాబాబాన్సీవందన
సాయిసీ వందన కరా బాబాన్సీవందన ||

గణూహ్మణే బాబాసాయి దావపావ మాఝేఆఈ
పావమాఝఆఈ దావపావ మాఝే ఆఈ ||

Saibaba Aarti in Telugu Video

Saibaba Aarti in Telugu PDF

Download Saibaba Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.