సరస్వతీ శ్లోకం తెలుగు లో

Saraswati Shloka in Telugu

సరస్వతీ శ్లోకం

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||

Saraswati Shloka in Telugu Video

Saraswati Shloka in Telugu PDF

Download Saraswati Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.