శాంతి మంత్రం తెలుగు లో

Shanti Mantra in Telugu

శాంతి మంత్రం

ఓం సహ నావవతు |
సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వి నావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Shanti Mantra in Telugu Video

Shanti Mantra in Telugu PDF

Download Shanti Mantra in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.