శివ భజనలు తెలుగు లో

Shiva Bhajan in Telugu

శివ భజనలు

ఓం శివ ఓం శివ పరాత్పర శివ
ఓం కార శివ తవ శరణం
నమామి శంకర భజామి శంకర
ఉమా మహేశ్వర తవ శరణం
గౌరీ శంకర శంభో శంకర
సాంబ సదాశివ తవ శరణం

Shiva Bhajan in Telugu Video

Shiva Bhajan in Telugu PDF

Download Shiva Bhajan in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.