శివ శ్లోకం తెలుగు లో

Shiva Shloka in Telugu

శివ శ్లోకం

వందే దేవ ఉమా పతిం సురగురుం
వందే జగత్ కారణం
వందే పన్నాగ భూషణం మృగధరం
వందే పశూనాం పతిం
వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం
వందే ముకుంద ప్రియం
వందే భక్త జన ఆశ్రయం చ వరదం
వందే శివ శంకరం

Shiva Shloka in Telugu Video

Shiva Shloka in Telugu PDF

Download Shiva Shloka in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.