శివ స్తోత్రం తెలుగు లో

Shiva Stotram in Telugu

శివ స్తోత్రం

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేఽవలమ్బ్య లమ్బితాం భుజఙ్గతుఙ్గమాలికామ్ ।
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చణ్డతాణ్డవం తనోతు నః శివః శివమ్ ॥ 1॥

జటాకటాహసమ్భ్రమభ్రమన్నిలిమ్పనిర్ఝరీ-
-విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని ।
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే
కిశోరచన్ద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2॥

ధరాధరేన్ద్రనన్దినీవిలాసబన్ధుబన్ధుర
స్ఫురద్దిగన్తసన్తతిప్రమోదమానమానసే ।
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగమ్బరే(క్వచిచ్చిదమ్బరే) మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3॥

జటాభుజఙ్గపిఙ్గలస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదమ్బకుఙ్కుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే ।
మదాన్ధసిన్ధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4॥

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూలిధోరణీ విధూసరాఙ్ఘ్రిపీఠభూః ।
భుజఙ్గరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబన్ధుశేఖరః ॥ 5॥

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనఞ్జయస్ఫులిఙ్గభా-
-నిపీతపఞ్చసాయకం నమన్నిలిమ్పనాయకమ్ ।
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసమ్పదేశిరోజటాలమస్తు నః  ॥ 6॥

కరాలభాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనఞ్జయాహుతీకృతప్రచణ్డపఞ్చసాయకే ।
ధరాధరేన్ద్రనన్దినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ ॥ 7॥

నవీనమేఘమణ్డలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్-
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబన్ధబద్ధకన్ధరః ।
నిలిమ్పనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసిన్ధురః
కలానిధానబన్ధురః శ్రియం జగద్ధురన్ధరః ॥ 8॥

ప్రఫుల్లనీలపఙ్కజప్రపఞ్చకాలిమప్రభా-
-వలమ్బికణ్ఠకన్దలీరుచిప్రబద్ధకన్ధరమ్ ।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాన్ధకచ్ఛిదం తమన్తకచ్ఛిదం భజే ॥ 9॥

అఖర్వ(అగర్వ)సర్వమఙ్గలాకలాకదమ్బమఞ్జరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృమ్భణామధువ్రతమ్ ।
స్మరాన్తకం పురాన్తకం భవాన్తకం మఖాన్తకం
గజాన్తకాన్ధకాన్తకం తమన్తకాన్తకం భజే ॥ 10॥

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజఙ్గమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలభాలహవ్యవాట్ ।
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదఙ్గతుఙ్గమఙ్గల
ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచణ్డతాణ్డవః శివః ॥ 11॥

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజఙ్గమౌక్తికస్రజోర్-
-గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః ।
తృణారవిన్దచక్షుషోః ప్రజామహీమహేన్ద్రయోః
సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ॥ 12॥

కదా నిలిమ్పనిర్ఝరీనికుఞ్జకోటరే వసన్
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరః స్థమఞ్జలిం వహన్ ।
విముక్తలోలలోచనో లలామభాలలగ్నకః
శివేతి మన్త్రముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ ॥ 13॥

నిలిమ్పనాథనాగరీకదమ్బమౌలమల్లికా-
నిగుమ్ఫనిర్భరక్షరన్మధూష్ణికామనోహరః ।
తనోతు నో మనోముదం వినోదినీమహర్నిశం
పరశ్రియః పరం పదంతదఙ్గజత్విషాం చయః ॥ 14॥

ప్రచణ్డవాడవానలప్రభాశుభప్రచారణీ
మహాష్టసిద్ధికామినీజనావహూతజల్పనా ।
విముక్తవామలోచనావివాహకాలికధ్వనిః
శివేతి మన్త్రభూషణా జగజ్జయాయ జాయతామ్ ॥ 15॥

ఇదమ్ హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతిసన్తతమ్ ।
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశఙ్కరస్య చిన్తనమ్ ॥ 16॥

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం
యః శమ్భుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే ।
తస్య స్థిరాం రథగజేన్ద్రతురఙ్గయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ  సుముఖిం ప్రదదాతి శమ్భుః ॥ 17॥

Shiva Stotram in Telugu Video

Shiva Stotram in Telugu PDF

Download Shiva Stotram in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.