సౌభాగ్యలక్ష్మి హారతి తెలుగు లో

Soubhagya Laxmi Aarti in Telugu

సౌభాగ్యలక్ష్మి హారతి

సౌభాగ్యలక్ష్మీ  రావమ్మా
     సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా  అమ్మా

1   నుదుట  కుంకుమ  రవిబింబముగ  కన్నులనిండుగ కాటుక వెలుగ ||
     కాంచనహారము గళమున  మెర యగ పీతాంబరముల శోభలునిండగ  ||        
                                                                                                      ||సౌభాగ్య||

2   నిండుగ  కరముల  బంగరుగాజులు  ముద్దులొలుక  పాదమ్ముల మువ్వలు ||
     గలగల  గలమని సవ్వడి  చేయగ సౌభాగ్యవతులసేవలనందగ ||
                                                                                                        ||సౌభాగ్య||

3   నిత్యసుమంగళి  నిత్యకళ్యాణి  భక్తజనులకూ కల్పవల్లి ||
     కమలాసనవై  కరుణనిండగా  కనకవృష్టి కురిపించే  తల్లి ||
                                                                                    ||సౌభాగ్య||

4   జనకరాజుని   ముద్దుల కొమరిత  రవికులసోముని  రమణీమణివై ||
     సాథుసజ్జను లపూజలందుకొని శుభములనిచ్చెడి  దీవనలీయగ ||
                                                                                                  ||సౌభాగ్య||

5   కుంకుమ  శోభిత  పంకజలోచని  వెంకటరమణుని పట్టపురాణి ||
     పుష్కలముగ సౌభాగ్యమునిచ్చే పుణ్యమూర్తి మాయింట వెలసిన ||
                                                                                                  ||సౌభాగ్య||

6   సౌభాగ్యమ్ముల బంగరుతల్లి  పురందర విఠలుని పట్టపురాణి ||
     శుక్రవారంబు పూజలందుకొన  సాయంసంధ్యా శుభఘడియలుగా ||
                                                                                                   ||సౌభాగ్య||

Soubhagya Laxmi Aarti in Telugu Video

Soubhagya Laxmi Aarti in Telugu PDF

Download Soubhagya Laxmi Aarti in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.