సూర్య సహస్రనామం తెలుగు లో

Surya Sahasranamam in Telugu

సూర్య సహస్రనామం

॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౧ ॥

సుమన్తురువాచ
మాఘే మాసి సితే పక్షే సప్తమ్యాఙ్కురునన్దన ।
నిరాహారో రవిమ్భక్త్యా పూజయేద్విధినా నృప ॥ ౧॥

పూర్వోక్తేన జపేజ్జప్యన్దేవస్య పురతః స్థితః ।
శుద్ధైకాగ్రమనా రాజఞ్జితక్రోధో జితేన్ద్రియః ॥ ౨॥

శతానీక ఉవాచ
కేన మన్త్రేణ జప్తేన దర్శనం భగవాన్వ్రజేత్ ।
స్తోత్రేణ వాపి సవితా తన్మే కథయ సువ్రత ॥ ౩॥

సుమన్తురువాచ
స్తుతో నామసహస్రేణ యదా భక్తిమతా మయా ।
తదా మే దర్శనం యాతః సాక్షాద్ దేవో దివాకరః ॥ ౪॥

శతానీక ఉవాచ
నామ్నాం సహస్రం సవితుః శ్రోతుమిచ్ఛామి తే ద్విజ ।
యేన తే దర్శనం యాతః సాక్షాద్ దేవో దివాకరః ॥ ౫॥

సుమన్తురువాచ
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
స్తోత్రమేతన్మహాపుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ ।
న చేదస్తి భయఙ్కిఞ్చిద్యజనేన చ శామ్యతి ॥ ౬॥

జ్వరాద్విముచ్యతే రాజన్ స్తోత్రేఽస్మిన్పఠితే నరః ।
అన్యే చ రోగాశ్శామ్యన్తి పఠతః శృణ్వతస్తథా ॥ ౭॥

సమ్పద్యన్తే యథా కామాస్సర్వభోగా యథేప్సితాః ।
య ఏతదాదితః శ్రుత్వా సఙ్గ్రామం ప్రవిశేన్నరః ॥ ౮॥

స జిత్వా సమరే శత్రూనభ్యేతి గృహమక్షతః ।
వన్ధ్యానాం పుత్రజననం భీతానాం భయనాశనమ్ ॥ ౯॥

భూతికారి దరిద్రాణాం కుష్ఠినాం పరమౌషధమ్ ।
బాలానాఞ్చైవ సర్వేషాఙ్గ్రహరక్షోనివారణమ్ ॥ ౧౦॥

పఠేద్ ఏతద్ధి యో రాజన్ స శ్రేయః పరమాప్నుయాత్ ।
సంసిద్ధస్సర్వసఙ్కల్పః సుఖమత్యన్తమశ్నుతే ॥ ౧౧॥

ధర్మార్థిభిర్ధర్మలుబ్ధ్యై సుఖాయ చ సుఖార్థిభిః ।
రాజ్యాయ రాజ్యకామైశ్చ పఠితవ్యమిదన్నరైః ॥ ౧౨॥

విద్యావహం తు విప్రాణాం క్షత్రియాణాం జయావహమ్ ।
పశ్వావహం తు వైశ్యానాం శూద్రాణాం ధర్మవర్ధనమ్ ॥ ౧౩॥

పఠతాం శృణ్వతామేతద్ భవతీతి న సంశయః ।
తచ్ఛృణుష్వ నృపశ్రేష్ఠ ప్రయతాత్మా బ్రవీమి తే ॥ ౧౪॥

నామ్నాం సహస్రవిఖ్యాతం దేవదేవస్య భాస్వతః ।
ఓం అస్య శ్రీసూర్యసహస్రనామ్నామ్భగవాన్ పరాశరఋషిరనుష్టుప్ఛన్దః
శ్రీసూర్యో దేవతా సకలాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

। అథ భవిష్యపురాణాన్తర్గత-సూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

ధ్యానమ్
ధ్యేయః సదా సవితృమణ్డలమధ్యవర్తీ
నారాయణః సరసిజాసనసంనివిష్టః ।
కేయూరవాన్ మకరకుణ్డలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశఙ్ఖచక్రః ॥

ఓం విశ్వజిద్ విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః ।
విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేన్ద్రియః ॥ ౧॥

కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః ।
మహాయోగీ మహాబుద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః ॥ ౨॥

ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా భువనేశ్వరః ।
భూతభవ్యో భావితాత్మా భూతాన్తఃకరణః శివః ॥ ౩॥

శరణ్యః కమలానన్దో నన్దనో నన్దవర్ధనః ।
వరేణ్యో వరదో యోగీ సుసంయుక్తః ప్రకాశకః ॥ ౪॥

వాక్ప్రాణః పరమః ప్రాణః ప్రీతాత్మా ప్రియతః ప్రియః ।
నయః సహస్రపాత్ సాధుర్దివ్యకుణ్డలమణ్డితః ॥ ౫॥

అవ్యఙ్గధారీ ధీరాత్మా ప్రచేతా వాయువాహనః ।
సమాహితమతిర్ధాతా విధాతా కృతమఙ్గలః ॥ ౬॥

కపర్దీ కల్పకృద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః ।
సమాయుక్తో విముక్తాత్మా కృతాత్మా కృతినాంవరః ॥ ౭॥

అవిచిన్త్యవపుః శ్రేష్ఠో మహాయోగీ మహేశ్వరః ।
కాన్తః కామాదిరాదిత్యో నియతాత్మా నిరాకులః ॥ ౮॥

కామః కారుణికః కర్తా కమలాకరబోధనః ।
సప్తసప్తిరచిన్త్యాత్మా మహాకారుణికోత్తమః ॥ ౯॥

సంజీవనో జీవనాథో జగజ్జీవో జగత్పతిః ।
అజయో విశ్వనిలయః సంవిభాగో వృషధ్వజః ॥ ౧౦॥

వృషాకపిః కల్పకర్తా కల్పాన్తకరణో రవిః ।
ఏకచక్రరథో మౌనీ సురథో రథినాంవరః ॥ ౧౧॥

అక్రోధనో రశ్మిమాలీ తేజోరాశిర్విభావసుః ।
దివ్యకృద్ దినకృద్ దేవో దేవదేవో దివస్పతిః ॥ ౧౨॥

ధీరానాథో హవిర్హోతా దివ్యబాహుర్దివాకరః ।
యజ్ఞో యజ్ఞపతిః పూషా స్వర్ణరేతాః పరావహః ॥ ౧౩॥

పరాపరజ్ఞస్ తరణిరంశుమాలీ మనోహరః ।
ప్రాజ్ఞః ప్రజాపతిః సూర్యః సవితా విష్ణురంశుమాన్ ॥ ౧౪॥

సదాగతిర్గన్ధబాహుర్విహితో విధిరాశుగః ।
పతఙ్గః పతగః స్థాణుర్విహఙ్గో విహగో వరః ॥ ౧౫॥

హర్యశ్వో హరితాశ్వశ్చ హరిదశ్వో జగత్ప్రియః ।
త్ర్యంబకః సర్వదమనో భావితాత్మా భిషగ్వరః ॥ ౧౬॥

ఆలోకకృల్లోకనాథో లోకాలోకనమస్కృతః ।
కాలః కల్పాన్తకో వహ్నిస్తపనః సమ్ప్రతాపనః ॥ ౧౭॥

విరోచనో విరూపాక్షః సహస్రాక్షః పురందరః ।
సహస్రరశ్మిర్మిహిరో వివిధామ్బరభూషణః ॥ ౧౮॥

ఖగః ప్రతర్దనో ధన్యో హయగో వాగ్విశారదః ।
శ్రీమాంశ్చ శిశిరో వాగ్మీ శ్రీపతిః శ్రీనికేతనః ॥ ౧౯॥

శ్రీకణ్ఠః శ్రీధరః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసో వసుప్రదః ।
కామచారో మహామాయో మహేశో విదితాశయః ॥ ౨౦॥

తీర్థక్రియావాన్ సునయో విభవో భక్తవత్సలః ।
కీర్తిః కీర్తికరో నిత్యః కుణ్డలీ కవచీ రథీ ॥ ౨౧॥

హిరణ్యరేతాః సప్తాశ్వః ప్రయతాత్మా పరంతపః ।
బుద్ధిమాన్ అమరశ్రేష్ఠో రోచిష్ణుః పాతశాసనః ॥ ౨౨॥

సముద్రో ధనదో ధాతా మాన్ధాతా కశ్మలాపహః ।
తమోఘ్నో ధ్వాన్తహా వహ్నిర్హోతాన్తఃకరణో గుహః ॥ ౨౩॥

పశుమాన్ ప్రయతానన్దో భూతేశః శ్రీమతాంవరః ।
నిత్యోదితో నిత్యరథః సురేశః సురపూజితః ॥ ౨౪॥

అజితో విజయో జేతా జఙ్గమస్థావరాత్మకః ।
జీవానన్దో నిత్యకామీ విజేతా విజయప్రదః ॥ ౨౫॥

పర్జన్యోఽగ్నిః స్థితిస్థేయః స్థవిరోఽణుర్నిరఞ్జనః ।
ప్రద్యోతనో రథారూఢః సర్వలోకప్రకాశకః ॥ ౨౬॥

ధ్రువో మేధీ మహావీర్యో హంసః సంసారతారకః ।
సృష్టికర్తా క్రియాహేతుర్మార్తణ్డో మరుతాంపతిః ॥ ౨౭॥

మరుత్వాన్ దహనః స్పష్టా భగో భాగ్యోఽర్యమాపతిః ।
వరుణాంశో జగన్నాథః కృతకృత్యః సులోచనః ॥ ౨౮॥

వివస్వాన్ భానుమాన్ కార్యకారణం తేజసాంనిధిః ।
అసఙ్గవామీ తిగ్మాంశుర్ధర్మాదిర్దీప్తదీధితిః ॥ ౨౯॥

సహస్రదీధితిర్భఘ్నః సహస్రాంశుర్దివాకరః ।
గభస్తిమాన్ దీధితిమాన్ స్రగ్విమాన్ అతులద్యుతిః ॥ ౩౦॥

భాస్కరః సురకార్యజ్ఞః సర్వజ్ఞస్ తీక్ష్ణదీధితిః ।
సురజ్యేష్ఠః సురపతిర్బహుజ్ఞోవచసాంపతిః ॥ ౩౧॥

తేజోనిధిర్బృహత్తేజా బృహత్కీర్తిర్బృహస్పతిః ।
అహిమానూర్జితో ధీమాన్ ఆముక్తః కీర్తివర్ధనః ॥ ౩౨॥

మహావైద్యాగ్రేణపతిర్గణేశో గణనాయకః ।
తీవ్రప్రతాపనస్ తాపీ తాపనో విశ్వతాపనః ॥ ౩౩॥

కార్తస్వరో హృషీకేశః పద్మానన్దోఽభినన్దితః ।
పద్మనాభోఽమృతాహారః స్థితిమాన్ కేతుమాన్ నభః ॥ ౩౪॥

అనాద్యన్తోఽచ్యుతో విశ్వో విశ్వామిత్రో ఘృణీ విరాట్ ।
ఆముక్తః కవచీ వాగ్మీ కఞ్చుకీ విశ్వభావనః ॥ ౩౫॥

అనిమిత్తగతిః శ్రేష్ఠః శరణ్యః సర్వతోముఖః ।
విగాహీరేణురసహః సమాయుక్తః సమాహితః ॥ ౩౬॥

ధర్మకేతుర్ధర్మరతిః సంహర్తా సంయమోయమః ।
ప్రణతార్తిహరో వాదీ సిద్ధకార్యో జనేశ్వరః ॥ ౩౭॥

నభో విగాహనః సత్యః స్థామసః సుమనో హరః ।
హారీ హరిర్హరో వాయురృతుః కాలానలద్యుతిః ॥ ౩౮॥

సుఖసేవ్యో మహాతేజా జగతామన్తకారణమ్ ।
మహేన్ద్రో విష్టుతః స్తోత్రం స్తుతిహేతుః ప్రభాకరః ॥ ౩౯॥

సహస్రకల ఆయుష్మాన్ అరోషః సుఖదః సుఖీ ।
వ్యాధిహా సుఖదః సౌఖ్యం కల్యాణః కల్పినాంవరః ॥ ౪౦॥

ఆరోగ్యకర్మణాం సిద్ధిర్వృద్ధిరృద్ధిరహస్పతిః ।
హిరణ్యరేతా ఆరోగ్యం విద్వాన్ బన్ధుర్బుధో మహాన్ ॥ ౪౧॥

ప్రణవాన్ ధృతిమాన్ ధర్మో ధర్మకర్తా రుచిప్రదః । var ఘర్మో ఘర్మకర్తా
సర్వప్రియః సర్వసహః సర్వశత్రునివారణః ॥ ౪౨॥ var సర్వశత్రువినాశనః

ప్రాంశుర్విద్యోతనో ద్యోతః సహస్రకిరణః కృతిః ।
కేయూరభూషణోద్భాసీ భాసితో భాసనోఽనలః ॥ ౪౩॥

శరణ్యార్తిహరో హోతా ఖద్యోతః ఖగసత్తమః ।
సర్వద్యోతోఽమవద్ద్యోతః సర్వద్యుతికరోఽమలః ॥ ౪౪॥

కల్యాణః కల్యాణకరః కల్పః కల్పకరః కవిః ।
కల్యాణకృత్ కల్పవపుః సర్వకల్యాణభాజనః ॥ ౪౫॥

శాన్తిప్రియః ప్రసన్నాత్మా ప్రశాన్తః ప్రశమప్రియః ।
ఉదారకర్మా సునయః సువర్చా వర్చసోజ్జ్వలః ॥ ౪౬॥

వర్చస్వీ వర్చసామీశస్ త్రైలోక్యేశో వశానుగః ।
తేజస్వీ సుయశావర్ణిర్వర్ణాధ్యక్షో బలిప్రియః ॥ ౪౭॥

యశస్వీ వేదనిలయస్ తేజస్వీ ప్రకృతిస్థితః ।
ఆకాశగః శీఘ్రగతిరాశుగః శ్రుతిమాన్ ఖగః ॥ ౪౮॥

గోపతిర్గ్రహదేవేశో గోమాన్ ఏకః ప్రభఞ్జనః ।
జనితాప్రజగణ్డీవో దీపః సర్వప్రకాశకః ॥ ౪౯॥

కర్మసాక్షీ యోగనిత్యో నభస్వాన్ అసురాన్తకః ।
రక్షోఘ్నో విఘ్నశమనః కిరీటీ సుమనఃప్రియః ॥ ౫౦॥

మరీచిమాలీ సుమతిః కృతాతిథ్యోఽవిశేషతః ।
శిష్టాచారః శుభాకారః స్వాచారా చారతత్పరః ॥ ౫౧॥

మన్దారో మాఠరో రేణుః క్షోభణః పక్షిణాఙ్గురుః ।
స్వవిశిష్టో విశిష్టాత్మా విధేయో జ్ఞానశోభనః ॥ ౫౨॥

మహాశ్వేతా ప్రియో జ్ఞేయః సామగో మోదదాయకః ।
సర్వవేదప్రగీతాత్మా సర్వవేదో గయాలయః ॥ ౫౩॥

వేదమూర్తిశ్చతుర్వేదో వేదభృద్ వేదపారగః ।
క్రియావాన్ అతిరోచిష్ణుర్వరీయాంశ్చ వరప్రదః ॥ ౫౪॥

వ్రతధారీ వ్రతధరో లోకబన్ధురలంకృతః ।
అలంకారాక్షరో దివ్యవిద్యావాన్ విదితాశయః ॥ ౫౫॥

అకారో భూషణో భూష్యో భూష్ణుర్భవనపూజితః ।
చక్రపాణిర్వజ్రధరః సువేశో లోకవత్సలః ॥ ౫౬॥

రాజ్ఞీపతిర్మహాబాహుః ప్రకృతిర్వికృతిర్గుణః ।
అన్ధకారాపహః శ్రేష్ఠో యుగావర్తో యుగాదికృత్ ॥ ౫౭॥

అప్రమేయః సదాయోగీ నిరహంకార ఈశ్వరః ।
శుభప్రదః శుభశోభా శుభకర్మా శుభాస్పదః ॥ ౫౮॥

సత్యవాన్ ధృతిమాన్ అర్చ్యో హ్యకారో వృద్ధిదోఽనలః ।
బలభృద్ బలగో బన్ధుర్బలవాన్ హరిణాంవరః ॥ ౫౯॥

అనఙ్గోఽనాగరాణిన్ద్రః పద్మయోనిర్గణేశ్వరః ।
సంవత్సర ఋతుర్నేతా కాలచక్రప్రవర్తకః ॥ ౬౦॥

పద్మేక్షరః పద్మయోనిః ప్రభవోఽనసరద్యుతిః ।
సుమూర్తిః సుమతిః సోమో గోవిన్దో జగదాదిజః ॥ ౬౧॥

పీతవాసాః కృష్ణవాసా దిగ్వాసాతీన్ద్రియో హరిః ।
అతీన్ద్రోఽనేకరూపాత్మా స్కన్దః పరపురంజయః ॥ ౬౨॥

శక్తిమాన్ సూరధృగ్ భాస్వాన్ మోక్షహేతురయోనిజః ।
సర్వదర్శోదితో దర్శో దుఃస్వప్నాశుభనాశనః ॥ ౬౩॥

మాఙ్గల్యకర్తా కరణిర్వేగవాన్ కశ్మలాపహః ।
స్పష్టాక్షరో మహామన్త్రో విశాఖో యజనప్రియః ॥ ౬౪॥

విశ్వకర్మా మహాశక్తిర్జ్యోతిరీశవిహంగమః ।
విచక్షణో దక్ష ఇన్ద్రః ప్రత్యూహః ప్రియదర్శనః ॥ ౬౫॥

అశ్వినౌ వేదనిలయో వేదవిద్ విదితాశయః ।
ప్రభాకరో జితరిపుః సుజనోఽరుణసారథిః ॥ ౬౬॥

కుబేరసురథః స్కన్దో మహితోఽభిహితో గుహుః ।
గ్రహరాజో గ్రహపతిర్గ్రహనక్షత్రమణ్డనః ॥ ౬౭॥

భాస్కరః సతతానన్దో నన్దనో నన్దివర్ధనః ।
మఙ్గలోఽప్యథ మఙ్గలవాన్ మాఙ్గల్యోఽమఙ్గలాపహః ॥ ౬౮॥

మఙ్గలాచారచరితః శీర్ణః సర్వవ్రతో వ్రతీ ।
చతుర్ముఖః పద్మమాలీ పూతాత్మా ప్రణతార్తిహా ॥ ౬౯॥

అకిఞ్చనః సత్యసన్ధో నిర్గుణో గుణవాన్ గుణీ ।
సమ్పూర్ణః పుణ్డరీకాక్షో విధేయో యోగతత్పరః ॥ ౭౦॥

సహస్రాంశుః క్రతుపతిః సర్వస్వం సుమతిః సువాక్ ।
సుభామనో మాల్యదామా ఘృతాహారో హరిప్రియః ॥ ౭౧॥

బ్రహ్మప్రచేతా ప్రథితః ప్రతీతాత్మా స్థిరాత్మకః ।
శతబిన్దుః శతమఖో గరీయాన్ అనలప్రభుః ॥ ౭౨॥

ధీరో మహత్తరో ధన్యః పురుషః పురుషోత్తమః ।
విద్యాధరాధిరాజోఽహివిద్యావాన్ భూతిదస్థితః ॥౭౩॥

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ విశ్వాత్మా బహుమఙ్గలః ।
సుస్థితః సురథః స్వర్ణో మోక్షాధారనికేతనః ॥ ౭౪॥

నిర్ద్వన్ద్వో ద్వన్ద్వహా సర్గః సర్వగః సమ్ప్రకాశయః ।
దయాలుః సూక్ష్మరీః శాన్తిః క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియః ॥ ౭౫॥

భూతరో భూపతిర్వక్తా పవిత్రాత్మా త్రిలోచనః ।
మహావరాహః ప్రియకృద్ ధాతా భోక్తాభయప్రదః ॥ ౭౬॥

చతుర్వేదధరో నిత్యో వినిద్రో వివిధాశనః ।
చక్రవర్తీ ధృతికరః సమ్పూర్ణోఽథ మహేశ్వరః ॥ ౭౭॥

విచిత్రరథ ఏకాకీ సప్తసప్తిః పరాత్పరః ।
సర్వోదధిస్థితికరః స్థితిస్థేయః స్థితిప్రియః ॥ ౭౮॥

నిష్కలః పుష్కరనిభో వసుమాన్ వాసవప్రియః ।
వసుమాన్ వాసవస్వామీ వసురాతా వసుప్రదః ॥ ౭౯॥

బలవాన్ జ్ఞానవాంస్తత్త్వమ్ ఓంకారస్ తృషుసంస్థితః ।
సంకల్పయోనిర్దినకృద్ భగవాన్ కారణావహః ॥ ౮౦॥

నీలకణ్ఠో ధనాధ్యక్షశ్చతుర్వేదప్రియంవదః ।
వషట్కారో హుతం హోతా స్వాహాకారో హుతాహుతిః ॥ ౮౧॥

జనార్దనో జనానన్దో నరో నారాయణోఽమ్బుదః ।
స్వర్ణాఙ్గక్షపణో వాయుః సురా సురనమస్కృతః ॥ ౮౨॥

విగ్రహో విమలో బిన్దుర్విశోకో విమలద్యుతిః ।
ద్యోతితో ద్యోతనో విద్వాన్ వివిద్వాన్ వరదో బలీ ॥ ౮౩॥

ధర్మయోనిర్మహామోహో విష్ణుభ్రాతా సనాతనః ।
సావిత్రీభావితో రాజా విసృతో విఘృణీ విరాట్ ॥ ౮౪॥

సప్తార్చిః సప్తతురగః సప్తలోకనమస్కృతః ।
సమ్పన్నోఽథ జగన్నాథః సుమనాః శోభనప్రియః ॥ ౮౫॥

సర్వాత్మా సర్వకృత్ సృష్టిః సప్తిమాన్ సప్తమీప్రియః ।
సుమేధా మాధవో మేధ్యో మేధావీ మధుసూదనః ॥ ౮౬॥

అఙ్గిరా గతికాలజ్ఞో ధూమకేతుసుకేతనః ।
సుఖీ సుఖప్రదః సౌఖ్యం కామీ కాన్తిప్రియో మునిః ॥ ౮౭॥

సంతాపనః సంతపన ఆతపీ తపసాంపతిః ।
ఉగ్రశ్రవా సహస్రోస్రః ప్రియఙ్కారో ప్రియఙ్కరః ॥ ౮౮॥

ప్రీతో విమన్యురమ్భోదో జీవనో జగతాంపతిః ।
జగత్పితా ప్రీతమనాః సర్వః శర్వో గుహావలః ॥ ౮౯॥

సర్వగో జగదానన్దో జగన్నేతా సురారిహా ।
శ్రేయః శ్రేయస్కరో జ్యాయానుత్తమోత్తమ ఉత్తమః ॥ ౯౦॥

ఉత్తమోఽథ మహామేరుర్ధారణో ధరణీధరః ।
ధారాధరో ధర్మరాజో ధర్మాధర్మప్రవర్తకః ॥ ౯౧॥

రథాధ్యక్షో రథపతిస్ త్వరమాణోఽమితానలః ।
ఉత్తరోఽనుత్తరస్ తాపీ తారాపతిరపాంపతిః ॥ ౯౨॥

పుణ్యసంకీర్తనః పుణ్యో హేతుర్లోకత్రయాశ్రయః ।
స్వర్భానుర్విహగారిష్టో విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృత్ ॥ ౯౩॥

వ్యాధిప్రణాశనః క్షేమః శూరః సర్వజితామ్బరః ।
ఏకనాథో రథాధీశః శనైశ్చరపితాసితః ॥ ౯౪॥

వైవస్వతగురుర్మృత్యుర్ధర్మనిత్యో మహావ్రతః ।
ప్రలమ్బహారః సంచారీ ప్రద్యోతో ద్యోతితోఽనలః ॥ ౯౫॥

సంతానకృత్ పరో మన్త్రో మన్త్రమూర్తిర్మహాబలః ।
శ్రేష్ఠాత్మా సుప్రియః శమ్భుర్మహతామీశ్వరేశ్వరః ॥ ౯౬॥

సంసారగతివిచ్ఛేతా సంసారార్ణవతారకః ।
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చీ రత్నగర్భోఽపరాజితః ॥ ౯౭॥

ధర్మకేతురమేయాత్మా ధర్మాధర్మవరప్రదః ।
లోకసాక్షీ లోకగురుర్లోకేశశ్ ఛన్దవాహనః ॥ ౯౮॥

ధర్మరూపః సూక్ష్మవాయుర్ధనుష్పాణిర్ధనుర్ధరః ।
పినాకధృన్ మహోత్సాహో నైకమాయో మహాశనః ॥ ౯౯॥

వీరః శక్తిమతాంశ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాంవరః ।
జ్ఞానగమ్యో దురారాధ్యో లోహితాఙ్గోఽరిమర్దనః ॥ ౧౦౦॥

అనన్తో ధర్మదో నిత్యో ధర్మకృచ్చిత్ త్రివిక్రమః ।
దైవత్రస్ త్ర్యక్షరో మధ్యో నీలాఙ్గో నీలలోహితః ॥ ౧౦౧॥

ఏకోఽనేకస్ త్రయీవ్యాసః సవితా సమితిఞ్జయః ।
శార్ఙ్గధన్వానలో భీమః సర్వప్రహరణాయుధః ॥ ౧౦౨॥

పరమేష్ఠీ పరంజ్యోతిర్నాకపాలీ దివస్పతిః ।
వదాన్యో వాసుకిర్వైద్య ఆత్రేయోఽతిపరాక్రమః ॥ ౧౦౩॥

ద్వాపరః పరమోదారః పరమబ్రహ్మచర్యవాన్ ।
ఉద్దీప్తవేషో ముకుటీ పద్మహస్తోఽహిమాంశుభృత్ ॥ ౧౦౪॥

స్మితః ప్రసన్నవదనః పద్మోదరనిభాననః ।
సాయందివా దివ్యవపురనిర్దేశ్యో మహారథః ॥ ౧౦౫॥

మహారథో మహానీశః శేషః సత్త్వరజస్తమః ।
ధృతాతపత్రః ప్రతిమో విమర్శీ నిర్ణయస్థితః ॥ ౧౦౬॥

అహింసకః శుద్ధమతిరద్వితీయో విమర్దనః ।
సర్వదో ధనదో మోక్షో విహారీ బహుదాయకః ॥ ౧౦౭॥

గ్రహనాథో గ్రహపతిర్గ్రహేశస్ తిమిరాపహః ।
మనోహరవపుః శుభ్రః శోభనః సుప్రభాననః ॥ ౧౦౮॥

సుప్రభః సుప్రభాకారః సునేత్రో నిక్షుభాపతిః ।
రాజ్ఞీప్రియః శబ్దకరో గ్రహేశస్ తిమిరాపహః ॥ ౧౦౯॥

సైంహికేయరిపుర్దేవో వరదో వరనాయకః ।
చతుర్భుజో మహాయోగీ యోగీశ్వరపతిస్ తథా ॥ ౧౧౦॥

అనాదిరూపోఽదితిజో రత్నకాన్తిః ప్రభామయః ।
జగత్ప్రదీపో విస్తీర్ణో మహావిస్తీర్ణమణ్డలః ॥ ౧౧౧॥

ఏకచక్రరథః స్వర్ణరథః స్వర్ణశరీరధృక్ ।
నిరాలమ్బో గగనరో ధర్మకర్మప్రభావకృత్ ॥ ౧౧౨॥

ధర్మాత్మా కర్మణాంసాక్షీ ప్రత్యక్షః పరమేశ్వరః ।
మేరుసేవీ సుమేధావీ మేరురక్షాకరో మహాన్ ॥ ౧౧౩॥

ఆధారభూకో రతిమాంస్తథా చ ధనధాన్యకృత్ ।
పాపసంతాపసంహర్తా మనోవాంఛితదాయకః ॥ ౧౧౪॥

లోకహర్తా రాజ్యదాయీ రమణీయగుణోఽనృణీ ।
కాలత్రయానన్తరూపో మునివృన్దనమస్కృతః ॥ ౧౧౫॥

సంధ్యారాగకరః సిద్ధః సంధ్యావన్దనవన్దితః ।
సామ్రాజ్యదాననిరతః సమారాధనతోషవాన్ ॥ ౧౧౬॥

భక్తదుఃఖక్షయకరో భవసాగరతారకః ।
భయాపహర్తా భగవాన్ అప్రమేయపరాక్రమః ।
మనుస్వామీ మనుపతిర్మాన్యో మన్వన్తరాధిపః ॥ ౧౧౭॥

॥ ఫలశ్రుతిః ॥

ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి ।
నామ్నాం సహస్రం సవితుః పారాశర్యో యదాహ మే ॥ ౧౧౮॥

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం దుష్టదుఃస్వప్ననాశనమ్ ।
బన్ధమోక్షకరం చైవ భానోర్నామానుకీర్తనమ్ ॥ ౧౧౯॥

యస్త్విదం శృణుయాన్నిత్యం పఠిత్వా ప్రయతో నరః ।
అక్షయం సుఖమన్నాద్యం భవేత్తస్యోపసాధితమ్ ॥ ౧౨౦॥

నృపాగ్నితస్కరభయం వ్యాధిభ్యో న భయం భవేత్ ।
విజయీ చ భవేన్నిత్యం శ్రేయశ్చ పరమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨౧॥

కీర్తిమాన్సుభగో విద్వాన్ స సుఖీ ప్రియదర్శనః ।
భవేద్వర్షశతాయుశ్చ సర్వవ్యాధివివర్జితః ॥ ౧౨౨॥

నామ్నాం సహస్రమిదమంశుమతః పఠేద్యః
ప్రాతః శుచిర్నియమవాన్సుసమృధియుక్తః । var సమాధియుక్తః
దూరేణ తం పరిహరన్తి సదైవ రోగా
భూతాః సుపర్ణమివ సర్వమహోరగేన్ద్రాః ॥ ౧౨౩॥

॥ ఇతి శ్రీ భవిష్యపురాణే సప్తమకల్పే
శ్రీభగవత్సూర్యసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Surya Sahasranamam in Telugu Video

Surya Sahasranamam in Telugu PDF

Download Surya Sahasranamam in Telugu PDF for great benefits, prosperity and success in your life.